Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 22 maja 2009 r.

26 maja 2009 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 22 maja 2009 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 14 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 18 mld euro do poziomu 243,5 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich.

Transakcje nadzwyczajne

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
20 maja 2009 r. Swap walutowy EUR/CHF zasilający w płynność we frankach szwajcarskich, z terminem zapadalności 7 dni 35,8 mld CHF 35,9 mld CHF
21 maja 2009 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 63,0 mld USD 53,5 mld USD
21 maja 2009 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 84 dni 19,2 mld USD 4,8 mld USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasowymi wzajemnymi umowami walutowymi (liniami swap) zawartymi przez Europejski Bank Centralny z bankiem centralnym Szwajcarii i z Systemem Rezerwy Federalnej. Swap walutowy EUR/CHF nie miał wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów strefy euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 1,9 mld euro do poziomu 294,7 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 0,1 mld euro do poziomu 758,2 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 6,4 mld euro do poziomu 141,1 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 2,2 mld euro do poziomu 603,5 mld euro. W środę 20 maja 2009 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 229,6 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 221,3 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld euro (podobnie jak w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 15,6 mld euro (wobec 21,6 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 11,1 mld euro do poziomu 206,7 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 240.790 −14
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 159.273 237
2.1 Należności od MFW 16.999 225
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 142.274 13
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 103.733 −17.625
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.093 −1.468
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 19.093 −1.468
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 619.072 −8.275
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 221.324 −8.241
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 397.648 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 50 −14
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 50 −20
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 25.359 441
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 294.664 1.851
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 36.793 0
9 Pozostałe aktywa 238.093 −2.436
Aktywa razem 1.736.870 −27.288
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 758.164 132
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 222.265 −17.139
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 206.694 −11.100
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 15.568 −6.040
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 3 1
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 217 −69
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 149.467 6.536
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 141.119 6.431
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.349 106
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 154.696 −16.258
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.024 −663
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 11.935 1.246
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 11.935 1.246
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.551 0
10 Pozostałe pasywa 156.765 −1.070
11 Różnice z wyceny 202.952 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 72.835 −3
Pasywa razem 1.736.870 −27.288

Kontakt z mediami