Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 22 mei 2009

26 mei 2009

Posten die geen verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 22 mei 2009 was de daling van EUR 14 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2004 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 18 miljard naar EUR 243,5 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en van in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties.

Bijzondere transacties

Valutadatum Type transacties Vervallen bedrag Nieuw bedrag
20 mei 2009 7-daagse in Zwitserse frank luidende liquiditeitsverschaffende EUR/CHF-deviezenswap CHF 35,8 miljard CHF 35,9 miljard
21 mei 2009 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 63,0 miljard USD 53,5 miljard
21 mei 2009 84-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 19,2 miljard USD 4,8 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomsten (“swap lines”) van de Europese Centrale Bank met respectievelijk de Zwitserse nationale bank en het Federal Reserve System. De EUR/CHF-deviezenswap had geen effect op de nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 1,9 miljard naar EUR 294,7 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 0,1 miljard naar EUR 758,2 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 6,4 miljard naar EUR 141,1 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 2,2 miljard naar EUR 603,5 miljard. Op woensdag 20 mei 2009 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 229,6 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 221,3 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 15,6 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 21,6 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 11,1 miljard naar EUR 206,7 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 240.790 −14
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 159.273 237
2.1 Vorderingen op het IMF 16.999 225
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 142.274 13
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 103.733 −17.625
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.093 −1.468
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 19.093 −1.468
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 619.072 −8.275
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 221.324 −8.241
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 397.648 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 50 −14
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 50 −20
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 25.359 441
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 294.664 1.851
8 Overheidsschuld, luidende in euro 36.793 0
9 Overige activa 238.093 −2.436
Totaal activa 1.736.870 −27.288
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 758.164 132
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 222.265 −17.139
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 206.694 −11.100
2.2 Depositofaciliteit 15.568 −6.040
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 3 1
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 217 −69
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 149.467 6.536
5.1 Overheid 141.119 6.431
5.2 Overige verplichtingen 8.349 106
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 154.696 −16.258
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.024 −663
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.935 1.246
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 11.935 1.246
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.551 0
10 Overige passiva 156.765 −1.070
11 Herwaarderingsrekeningen 202.952 0
12 Kapitaal en reserves 72.835 −3
Totaal passiva 1.736.870 −27.288

Contactpersonen voor de media