Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2009. gada 22. maijā

2009. gada 26. maijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2009. gada 22. maijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 14 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar Centrālo banku nolīgumu par zeltu, kas stājās spēkā 2004. gada 27. septembrī).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros rezultātā samazinājās par 18 mljrd. euro (līdz 243.5 mljrd. euro).

Ārkārtas darījumi

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2009. gada 20. maijs Likviditāti palielinoša valūtas mijmaiņas operācija (EUR/CHF) Šveices frankos ar dzēšanas termiņu 7 dienas 35.8 mljrd. Šveices franku 35.9 mljrd. Šveices franku
2009. gada 21. maijs Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 63.0 mljrd. ASV dolāru 53.5 mljrd. ASV dolāru
2009. gada 21. maijs Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 84 dienas 19.2 mljrd. ASV dolāru 4.8 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Šveices nacionālo banku un Federālo rezervju sistēmu. EUR/CHF valūtas mijmaiņas operācija neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 1.9 mljrd. euro (līdz 294.7 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 0.1 mljrd. euro (līdz 758.2 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 6.4 mljrd. euro (līdz 141.1 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 2.2 mljrd. euro (līdz 603.5 mljrd. euro). Trešdien, 2009. gada 20. maijā galvenajai refinansēšanas operācijai 229.6 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 221.3 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 15.6 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 21.6 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 11.1 mljrd. euro (līdz 206.7 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 240,790 −14
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 159,273 237
2.1 SVF debitoru parādi 16,999 225
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 142,274 13
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 103,733 −17,625
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19,093 −1,468
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19,093 −1,468
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 619,072 −8,275
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 221,324 −8,241
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 397,648 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 50 −14
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 50 −20
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 25,359 441
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 294,664 1,851
8 Valdības parāds euro 36,793 0
9 Pārējie aktīvi 238,093 −2,436
Kopā aktīvi 1,736,870 −27,288
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 758,164 132
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 222,265 −17,139
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 206,694 −11,100
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 15,568 −6,040
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 3 1
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 217 −69
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 149,467 6,536
5.1 Saistības pret valdību 141,119 6,431
5.2 Pārējās saistības 8,349 106
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 154,696 −16,258
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,024 −663
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11,935 1,246
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 11,935 1,246
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,551 0
10 Pārējās saistības 156,765 −1,070
11 Pārvērtēšanas konti 202,952 0
12 Kapitāls un rezerves 72,835 −3
Kopā pasīvi 1,736,870 −27,288

Kontaktinformācija presei