Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2009 m. gegužės 22 d.

2009 m. gegužės 26 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2009 m. gegužės 22 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 14 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 18 mlrd. eurų – iki 243,5 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo sandorių JAV doleriais.

Ypatingieji sandoriai

Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2009 m. gegužės 20 d. 7 dienų likvidumo didinimo Šveicarijos frankais eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija 35,8 mlrd. CHF 35,9 mlrd. CHF
2009 m. gegužės 21 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 63,0 mlrd. USD 53,5 mlrd. USD
2009 m. gegužės 21 d. 84 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 19,2 mlrd. USD 4,8 mlrd. USD

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Šveicarijos nacionalinio banko bei Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Ši eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1,9 mlrd. eurų – iki 294,7 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 758,2 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 6,4 mlrd. eurų – iki 141,1 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,2 mlrd. eurų – iki 603,5 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2009 m. gegužės 20 d., baigėsi 229,6 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 221,3 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (beveik toks pat kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 15,6 mlrd. eurų (palyginti su 21,6 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 11,1 mlrd. eurų – iki 206,7 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 240 790 −14
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 159 273 237
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 16 999 225
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 142 274 13
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 103 733 −17 625
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 093 −1 468
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 093 −1 468
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 619 072 −8 275
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 221 324 −8 241
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 397 648 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 50 −14
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 50 −20
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 25 359 441
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 294 664 1 851
8 Valdžios skola eurais 36 793 0
9 Kitas turtas 238 093 −2 436
Visas turtas 1 736 870 −27 288
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 758 164 132
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 222 265 −17 139
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 206 694 −11 100
2.2 Indėlių galimybė 15 568 −6 040
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 3 1
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 217 −69
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 149 467 6 536
5.1 Valdžiai 141 119 6 431
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 349 106
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 154 696 −16 258
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 024 −663
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 935 1 246
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 11 935 1 246
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 551 0
10 Kiti įsipareigojimai 156 765 −1 070
11 Perkainojimo sąskaitos 202 952 0
12 Kapitalas ir rezervai 72 835 −3
Visi įsipareigojimai 1 736 870 −27 288

Kontaktai žiniasklaidai