Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 22. mai 2009

26. mai 2009

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

22. mail 2009 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 14 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide tulemusel 18 miljardi euro võrra 243,5 miljardi euroni.

Erakorralised tehingud

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
20. mai 2009 Šveitsi frankides likviidsust lisav valuutavahetustehing (EUR/CHF) tähtajaga 7 päeva 35,8 miljardit Šveitsi franki 35,9 miljardit Šveitsi franki
21. mai 2009 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 63,0 miljardit USA dollarit 53,5 miljardit USA dollarit
21. mai 2009 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 84 päeva 19,2 miljardit USA dollarit 4,8 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutiste vastastikuste valuutakokkulepetega ( swap-tehingud), mille Euroopa Keskpank on sõlminud Šveitsi keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemiga. Euro ja Šveitsi frangi vahel teostatud valuutavahetustehing ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 1,9 miljardi euro võrra 294,7 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 0,1 miljardi euro võrra 758,2 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 6,4 miljardi euro võrra 141,1 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 2,2 miljardi euro võrra 603,5 miljardi euroni. Kolmapäeval, 20. mail 2009 möödus 229,6 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 221,3 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 15,6 miljardi euro ulatuses (võrreldes 21,6 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 11,1 miljardi euro võrra 206,7 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 240 790 −14
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 159 273 237
2.1 Nõuded RVFle 16 999 225
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 142 274 13
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 103 733 −17 625
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 19 093 −1 468
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 093 −1 468
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 619 072 −8 275
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 221 324 −8 241
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 397 648 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 50 −14
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 50 −20
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 25 359 441
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 294 664 1 851
8 Valitsussektori võlg eurodes 36 793 0
9 Muud varad 238 093 −2 436
Varad kokku 1 736 870 −27 288
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 758 164 132
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 222 265 −17 139
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 206 694 −11 100
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 15 568 −6 040
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 3 1
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 217 −69
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 149 467 6 536
5.1 Valitsussektor 141 119 6 431
5.2 Muud kohustused 8 349 106
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 154 696 −16 258
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 024 −663
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 11 935 1 246
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 11 935 1 246
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 551 0
10 Muud kohustused 156 765 −1 070
11 Ümberhindluskontod 202 952 0
12 Kapital ja reservid 72 835 −3
Kohustused kokku 1 736 870 −27 288

Kontaktandmed