Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 22. maj 2009

26. maj 2009

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 22. maj 2009, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 14 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 18 mia. euro til 243,5 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar.

Ekstraordinære transaktioner

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
20. maj 2009 EUR/CHF-valutaswap med en løbetid på 7 dage til formidling af likviditet i schweiziske franc CHF 35,8 mia. CHF 35,9 mia.
21. maj 2009 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 63,0 mia. USD 53,5 mia.
21. maj 2009 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 84 dage USD 19,2 mia. USD 4,8 mia.

De likviditetstilførende operationer blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Schweizerische Nationalbank og Federal Reserve. EUR/CHF-valutaswappen havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 1,9 mia. euro til 294,7 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 0,1 mia. euro til 758,2 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 6,4 mia. euro til 141,1 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 2,2 mia. euro til 603,5 mia. euro. Onsdag den 20. maj 2009 udløb en primær markedsoperation på 229,6 mia. euro, og en ny på 221,3 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro eller næsten det samme som i ugen før. Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 15,6 mia. euro (mod 21,6 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 11,1 mia. euro til 206,7 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 240.790 −14
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 159.273 237
2.1 Tilgodehavender hos IMF 16.999 225
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 142.274 13
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 103.733 −17.625
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.093 −1.468
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.093 −1.468
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 619.072 −8.275
5.1 Primære markedsoperationer 221.324 −8.241
5.2 Langfristede markedsoperationer 397.648 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 50 −14
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 50 −20
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 25.359 441
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 294.664 1.851
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 36.793 0
9 Andre aktiver 238.093 −2.436
Aktiver i alt 1.736.870 −27.288
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 758.164 132
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 222.265 −17.139
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 206.694 −11.100
2.2 Indlånsfacilitet 15.568 −6.040
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 3 1
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 217 −69
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 149.467 6.536
5.1 Offentlig forvaltning og service 141.119 6.431
5.2 Andre forpligtelser 8.349 106
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 154.696 −16.258
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.024 −663
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 11.935 1.246
8.1 Indlån og andre forpligtelser 11.935 1.246
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.551 0
10 Andre forpligtelser 156.765 −1.070
11 Revalueringskonti 202.952 0
12 Kapital og reserver 72.835 −3
Passiver i alt 1.736.870 −27.288

Medie- og pressehenvendelser