Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 22. květnu 2009

26. května 2009

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 22. května 2009 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 14 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (podle Dohody centrálních bank o zlatě, jež vstoupila v platnost 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a transakcí na poskytnutí likvidity v amerických dolarech snížil o 18 mld. EUR na 243,5 mld. EUR.

Mimořádné transakce

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
20. května 2009 měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích na poskytnutí likvidity ve švýcarských francích se splatností 7 dní 35,8 mld. CHF 35,9 mld. CHF
21. května 2009 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 63,0 mld. USD 53,5 mld. USD
21. května 2009 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 84 dní 19,2 mld. USD 4,8 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnými vzájemnými měnovými dohodami (swapovými linkami), které Evropská centrální banka uzavřela se Švýcarskou národní bankou a s Federálním rezervním systémem. Měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích neměla žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 1,9 mld. EUR na 294,7 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) vzrostla o 0,1 mld. EUR na 758,2 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 6,4 mld. EUR na 141,1 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesla o 2,2 mld. EUR na 603,5 mld. EUR. Ve středu 20. května 2009 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 229,6 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 221,3 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (během předchozího týdne byl objem zhruba stejný), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 15,6 mld. EUR (ve srovnání s 21,6 mld. EUR během předchozího týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 11,1 mld. EUR na 206,7 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 240 790 −14
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 159 273 237
2.1 Pohledávky za MMF 16 999 225
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 142 274 13
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 103 733 −17 625
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 093 −1 468
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 093 −1 468
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 619 072 −8 275
5.1 Hlavní refinanční operace 221 324 −8 241
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 397 648 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 50 −14
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 50 −20
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 25 359 441
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 294 664 1 851
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 36 793 0
9 Ostatní aktiva 238 093 −2 436
Aktiva celkem 1 736 870 −27 288
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 758 164 132
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 222 265 −17 139
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 206 694 −11 100
2.2 Vkladová facilita 15 568 −6 040
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 3 1
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 217 −69
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 149 467 6 536
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 141 119 6 431
5.2 Ostatní závazky 8 349 106
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 154 696 −16 258
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 024 −663
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 11 935 1 246
8.1 Vklady a ostatní závazky 11 935 1 246
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 551 0
10 Ostatní pasiva 156 765 −1 070
11 Účty přecenění 202 952 0
12 Kapitál a rezervní fondy 72 835 −3
Pasiva celkem 1 736 870 −27 288

Kontakty pro média