Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 22 май 2009 г.

26 май 2009 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 14 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (т. I от активите) през седмицата, която приключва на 22 май 2009 г., отразява извършената продажба на злато (съгласно Споразумението на централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 18 млрд. евро до 243,5 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и транзакции по предоставяне на ликвидност в щатски долари.

Таблица 1. Извънредни транзакции

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
20 май 2009 г. 7-дневен валутен суап в евро/швейцарски франкове за предоставяне на ликвидност в швейцарски франкове 35,8 млрд. швейцарски франка 35,9 млрд. швейцарски франка
21 май 2009 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 63,0 млрд. щатски долара 53,5 млрд. щатски долара
21 май 2009 г. 84-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 19,2 млрд. щатски долара 4,8 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временните реципрочни валутни споразумения (суап линии), сключени от Европейската централна банка с Швейцарската национална банка и със Системата на Федералния резерв. Валутният суап в евро/швейцарски франкове не се отрази на нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 1,9 млрд. евро до 294,7 млрд. евро. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) се увеличават с 0,1 млрд. евро до 758,2 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) се увеличават с 6,4 млрд. евро до 141,1 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 2,2 млрд. евро до 603,5 млрд. евро. На 20 май 2009 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 229,6 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 221,3 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (при приблизително същата стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 15,6 млрд. евро (при 21,6 млрд. евро през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.I от пасивите) се отчита спад от 11,1 млрд. евро до 206,7 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 240 790 −14
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 159 273 237
2.1 Вземания от МВФ 16 999 225
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 142 274 13
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 103 733 −17 625
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 19 093 −1 468
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 093 −1 468
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 619 072 −8 275
5.1 Основни операции по рефинансиране 221 324 −8 241
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 397 648 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 50 −14
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 50 −20
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 25 359 441
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 294 664 1 851
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 36 793 0
9 Други активи 238 093 −2 436
Общо активи 1 736 870 −27 288
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 758 164 132
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 222 265 −17 139
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 206 694 −11 100
2.2 Депозитно улеснение 15 568 −6 040
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 3 1
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 217 −69
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 149 467 6 536
5.1 Сектор „Държавно управление“ 141 119 6 431
5.2 Други задължения 8 349 106
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 154 696 −16 258
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 024 −663
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 935 1 246
8.1 Депозити, салда и други задължения 11 935 1 246
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 551 0
10 Други задължения 156 765 −1 070
11 Сметки за преоценка 202 952 0
12 Капитал и резерви 72 835 −3
Общо пасиви 1 736 870 −27 288

Данни за контакт за медиите