Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning
per den 15 maj 2009

19 maj 2009

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 15 maj 2009 motsvarade minskningen på 14 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en nationell centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 2,4 miljarder EUR till 261,5 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i US-dollar.

Extra transaktioner

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
13 maj 2009 7-dagars likvidiserande valutaswapp i schweizerfranc, EUR/CHF 35,9 miljarder CHF 35,8 miljarder CHF
14 maj 2009 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 65,3 miljarder USD 63,0 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) som ECB har med Swiss National Bank och Federal Reserve System. Valutaswapptransaktionen i EUR/CHF påverkade inte Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 0,4 miljarder EUR till 292,8 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 1,5 miljarder EUR till 758 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 4 miljarder EUR till 134,7 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 27,7 miljarder EUR till 605,7 miljarder EUR. Onsdagen 13 maj 2009 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 234,2 miljarder EUR och ersattes med en ny på 229,6 miljarder EUR. Samma dag förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 131,8 miljarder EUR, med en löptid på en månad, och ersattes med en ny på 116,1 miljarder EUR. Torsdagen den 14 maj 2009 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 18,5 miljarder EUR, med en löptid på tre månader, och ersattes med en ny på 33,7 miljarder EUR. Samma dag förföll en extra långfristig refinansieringstransaktion på 41,6 miljarder EUR, med en löptid på sex månader, och ersattes med en ny på 20,7 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (jämfört med nästan noll föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 21,6 miljarder EUR (jämfört med 75,3 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 29 miljarder EUR till 217,8 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 240.803 −14
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 159.036 −263
2.1 Fordringar på IMF 16.774 554
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 142.262 −817
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 121.357 −1.744
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 20.561 −798
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 20.561 −798
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 627.347 −26.005
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 229.565 −4.631
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 397.647 −21.450
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 64 40
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 70 36
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 24.918 −1.535
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 292.813 408
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 36.793 3
9 Övriga tillgångar 240.529 −994
Summa tillgångar 1.764.158 −30.941
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 758.033 −1.469
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 239.404 −24.733
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 217.795 29.008
2.2 Inlåningsfacilitet 21.608 −53.710
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 2 −31
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 286 −150
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 142.931 3.841
5.1 Offentliga sektorn 134.688 3.971
5.2 Övriga skulder 8.243 −130
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 170.954 −7.039
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.687 1.138
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 10.689 −718
8.1 Inlåning och övriga skulder 10.689 −718
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.551 0
10 Övriga skulder 157.834 −1.809
11 Värderegleringskonton 202.952 0
12 Eget kapital 72.838 −2
Summa skulder 1.764.158 −30.941