Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 15. maja 2009

19. maj 2009

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 15. maja 2009, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 14 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih zmanjšalo za 2,4 milijarde EUR na 261,5 milijarde EUR.

Izredne transakcije

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
13. maj 2009 7-dnevna valutna zamenjava EUR/CHF za povečevanje likvidnosti v švicarskih frankih 35,9 mrd CHF 35,8 mrd CHF
14. maj 2009 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 65,3 mrd USD 63,0 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovorov o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalnih linijah) med Evropsko centralno banko (ECB) in centralnima bankama Swiss National Bank in Federal Reserve System. Operacija valutne zamenjave EUR/CHF ni vplivala na neto stanje Eurosistema v tuji valuti.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) so se povečala za 0,4 milijarde EUR na 292,8 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 1,5 milijarde EUR na 758 milijard EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 4 milijarde EUR na 134,7 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 27,7 milijarde EUR na 605,7 milijarde EUR. V sredo, 13. maja 2009, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 234,2 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 229,6 milijarde EUR. Na isti dan je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 131,8 milijarde EUR z zapadlostjo en mesec, poravnana je bila nova v višini 116,1 milijarde EUR. V četrtek, 14. maja 2009, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 18,5 milijarde EUR z zapadlostjo tri mesece, poravnana je bila nova v višini 33,7 milijarde EUR. Na isti dan je zapadla še ena dodatna operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 41,6 milijarde EUR z zapadlostjo šest mesecev, poravnana je bila nova v višini 20,7 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (v primerjavi s skoraj nič prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 21,6 milijarde EUR (v primerjavi s 75,3 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 29 milijard EUR na 217,8 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 240.803 −14
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 159.036 −263
2.1 Terjatve do MDS 16.774 554
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 142.262 −817
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 121.357 −1.744
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 20.561 −798
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 20.561 −798
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 627.347 −26.005
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 229.565 −4.631
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 397.647 −21.450
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 64 40
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 70 36
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 24.918 −1.535
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 292.813 408
8 Dolg širše države v EUR 36.793 3
9 Druga sredstva 240.529 −994
Skupaj sredstva 1.764.158 −30.941
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 758.033 −1.469
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 239.404 −24.733
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 217.795 29.008
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 21.608 −53.710
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 2 −31
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 286 −150
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 142.931 3.841
5.1 Širša država 134.688 3.971
5.2 Druge obveznosti 8.243 −130
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 170.954 −7.039
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.687 1.138
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 10.689 −718
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 10.689 −718
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.551 0
10 Druge obveznosti 157.834 −1.809
11 Računi prevrednotenja 202.952 0
12 Kapital in rezerve 72.838 −2
Skupaj obveznosti 1.764.158 −30.941