Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 15. máju 2009

19. mája 2009

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 15. mája 2009 došlo k poklesu stavu zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 14 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade s Dohodou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch znížila o 2,4 mld. EUR na 261,5 mld. EUR.

Mimoriadne obchody

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
13. mája 2009 7-dňový menový swap na dodanie likvidity vo švajčiarskych frankoch (EUR/CHF) 35,9 mld. CHF 35,8 mld. CHF
14. mája 2009 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 65,3 mld. USD 63,0 mld. USD

Uvedené obchody na dodanie likvidity Eurosystém uskutočnil v rámci dočasných vzájomných menových dohôd (swapových liniek) medzi Európskou centrálnou bankou a Swiss National Bank a Federálnym rezervným systémom. Menový swap EUR/CHF nemal žiadny vplyv na čistú devízovú pozíciu Eurosystému.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 0,4 mld. EUR na 292,8 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 1,5 mld. EUR na 758 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 4 mld. EUR na 134,7 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 27,7 mld. EUR na 605,7 mld. EUR. V stredu 13. mája 2009 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 234,2 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 229,6 mld. EUR. V ten istý deň bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia vo výške 131,8 mld. EUR s jednomesačnou splatnosťou a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 116,1 mld. EUR. Vo štvrtok 14. mája 2009 bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia vo výške 18,5 mld. EUR s trojmesačnou splatnosťou a bola vyrovnaná nová vo výške 33,7 mld. EUR. V ten istý deň bola splatná aj ďalšia dodatočná dlhodobejšia refinančná operácia vo výške 41,6 mld. EUR so šesťmesačnou splatnosťou a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 20,7 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (v porovnaní s takmer nulovým objemom v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 21,6 mld. EUR (v porovnaní so 75,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 29 mld. EUR na 217,8 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 240 803 −14
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 159 036 −263
2.1 Pohľadávky voči MMF 16 774 554
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 142 262 −817
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 121 357 −1 744
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 20 561 −798
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 20 561 −798
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 627 347 −26 005
5.1 Hlavné refinančné operácie 229 565 −4 631
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 397 647 −21 450
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 64 40
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 70 36
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 24 918 −1 535
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 292 813 408
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 36 793 3
9 Ostatné aktíva 240 529 −994
Úhrn aktív 1 764 158 −30 941
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 758 033 −1 469
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 239 404 −24 733
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 217 795 29 008
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 21 608 −53 710
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 2 −31
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 286 −150
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 142 931 3 841
5.1 Verejná správa 134 688 3 971
5.2 Ostatné záväzky 8 243 −130
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 170 954 −7 039
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 687 1 138
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 10 689 −718
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 10 689 −718
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 551 0
10 Ostatné pasíva 157 834 −1 809
11 Účty precenenia 202 952 0
12 Kapitál a rezervy 72 838 −2
Úhrn pasív 1 764 158 −30 941