Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 15 maja 2009 r.

19 maja 2009 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 15 maja 2009 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 14 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 2,4 mld euro do poziomu 261,5 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich.

Transakcje nadzwyczajne

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
13 maja 2009 r. Swap walutowy EUR/CHF zasilający w płynność we frankach szwajcarskich, z terminem zapadalności 7 dni 35,9 mld CHF 35,8 mld CHF
14 maja 2009 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 65,3 mld USD 63,0 mld USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasowymi wzajemnymi umowami walutowymi (liniami swap) zawartymi przez Europejski Bank Centralny z bankiem centralnym Szwajcarii i z Systemem Rezerwy Federalnej. Swap walutowy EUR/CHF nie miał wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów strefy euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 0,4 mld euro do poziomu 292,8 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 1,5 mld euro do poziomu 758 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 4 mld euro do poziomu 134,7 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 27,7 mld euro do poziomu 605,7 mld euro. W środę 13 maja 2009 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 234,2 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 229,6 mld euro. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 131,8 mld euro, z jednomiesięcznym terminem zapadalności, oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 116,1 mld euro. W czwartek 14 maja 2009 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 18,5 mld euro, z trzymiesięcznym terminem zapadalności, oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 33,7 mld euro. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności dodatkowej dłuższej operacji refinansującej w kwocie 41,6 mld euro, z sześciomiesięcznym terminem zapadalności, oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 20,7 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld euro (w porównaniu z bliskim zera wykorzystaniem w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 21,6 mld euro (w porównaniu z 75,3 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 29 mld euro do poziomu 217,8 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 240.803 −14
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 159.036 −263
2.1 Należności od MFW 16.774 554
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 142.262 −817
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 121.357 −1.744
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 20.561 −798
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 20.561 −798
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 627.347 −26.005
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 229.565 −4.631
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 397.647 −21.450
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 64 40
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 70 36
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 24.918 −1.535
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 292.813 408
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 36.793 3
9 Pozostałe aktywa 240.529 −994
Aktywa razem 1.764.158 −30.941
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 758.033 −1.469
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 239.404 −24.733
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 217.795 29.008
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 21.608 −53.710
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2 −31
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 286 −150
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 142.931 3.841
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 134.688 3.971
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.243 −130
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 170.954 −7.039
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.687 1.138
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 10.689 −718
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 10.689 −718
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.551 0
10 Pozostałe pasywa 157.834 −1.809
11 Różnice z wyceny 202.952 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 72.838 −2
Pasywa razem 1.764.158 −30.941