Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 15 mei 2009

19 mei 2009

Posten die geen verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 15 mei 2009 was de daling van EUR 14 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2004 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 2,4 miljard naar EUR 261,5 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties.

Buitengewone transacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
13 mei 2009 7-daagse in Zwitserse frank luidende liquiditeitsverschaffende EUR/CHF-deviezenswap CHF 35,9 miljard CHF 35,8 miljard
14 mei 2009 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 65,3 miljard USD 63,0 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomsten (“swap lines”) van de Europese Centrale Bank met respectievelijk de Zwitserse nationale bank en het Federal Reserve System. De EUR/CHF-deviezenswap had geen effect op de nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 0,4 miljard naar EUR 292,8 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 1,5 miljard naar EUR 758 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 4 miljard naar EUR 134,7 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 27,7 miljard naar EUR 605,7 miljard. Op woensdag 13 mei 2009 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 234,2 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 229,6 miljard verrekend. Diezelfde dag verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 131,8 miljard met een looptijd van een maand, en werd een nieuwe transactie van EUR 116,1 miljard verrekend. Op donderdag 14 mei 2009 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 18,5 miljard met een looptijd van drie maanden, en werd een nieuwe transactie van EUR 33,7 miljard verrekend. Diezelfde dag verviel nog een andere aanvullende, langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 41,6 miljard met een looptijd van zes maanden, en werd een nieuwe transactie van EUR 20,7 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 21,6 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 75,3 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 29 miljard naar EUR 217,8 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 240.803 −14
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 159.036 −263
2.1 Vorderingen op het IMF 16.774 554
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 142.262 −817
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 121.357 −1.744
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 20.561 −798
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 20.561 −798
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 627.347 −26.005
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 229.565 −4.631
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 397.647 −21.450
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 64 40
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 70 36
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 24.918 −1.535
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 292.813 408
8 Overheidsschuld, luidende in euro 36.793 3
9 Overige activa 240.529 −994
Totaal activa 1.764.158 −30.941
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 758.033 −1.469
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 239.404 −24.733
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 217.795 29.008
2.2 Depositofaciliteit 21.608 −53.710
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 2 −31
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 286 −150
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 142.931 3.841
5.1 Overheid 134.688 3.971
5.2 Overige verplichtingen 8.243 −130
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 170.954 −7.039
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.687 1.138
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.689 −718
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 10.689 −718
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.551 0
10 Overige passiva 157.834 −1.809
11 Herwaarderingsrekeningen 202.952 0
12 Kapitaal en reserves 72.838 −2
Totaal passiva 1.764.158 −30.941