Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2009. gada 15. maijā

2009. gada 19. maijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2009. gada 15. maijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 14 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar Centrālo banku nolīgumu par zeltu, kas stājās spēkā 2004. gada 27. septembrī).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros rezultātā samazinājās par 2.4 mljrd. euro (līdz 261.5 mljrd. euro).

Ārkārtas darījumi

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2009. gada 13. maijs Likviditāti palielinoša valūtas mijmaiņas operācija (EUR/CHF) Šveices frankos ar dzēšanas termiņu 7 dienas 35.9 mljrd. Šveices franku 35.8 mljrd. Šveices franku
2009. gada 14. maijs Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 65.3 mljrd. ASV dolāru 63.0 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Šveices nacionālo banku un Federālo rezervju sistēmu. EUR/CHF valūtas mijmaiņas operācija neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 0.4 mljrd. euro (līdz 292.8 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.5 mljrd. euro (līdz 758 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 4 mljrd. euro (līdz 134.7 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 27.7 mljrd. euro (līdz 605.7 mljrd. euro). Trešdien, 2009. gada 13. maijā galvenajai refinansēšanas operācijai 234.2 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 229.6 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 131.8 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 mēnesis pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 116.1 mljrd. euro apmērā. Ceturtdien, 2009. gada 14. maijā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 18.5 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 3 mēneši pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 33.7 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā vēl vienai papildu ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 41.6 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 6 mēneši pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna papildu ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 20.7 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 21.6 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 75.3 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 29 mljrd. euro (līdz 217.8 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 240,803 −14
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 159,036 −263
2.1 SVF debitoru parādi 16,774 554
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 142,262 −817
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 121,357 −1,744
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 20,561 −798
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 20,561 −798
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 627,347 −26,005
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 229,565 −4,631
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 397,647 −21,450
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 64 40
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 70 36
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 24,918 −1,535
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 292,813 408
8 Valdības parāds euro 36,793 3
9 Pārējie aktīvi 240,529 −994
Kopā aktīvi 1,764,158 −30,941
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 758,033 −1,469
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 239,404 −24,733
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 217,795 29,008
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 21,608 −53,710
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 2 −31
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 286 −150
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 142,931 3,841
5.1 Saistības pret valdību 134,688 3,971
5.2 Pārējās saistības 8,243 −130
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 170,954 −7,039
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,687 1,138
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10,689 −718
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 10,689 −718
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,551 0
10 Pārējās saistības 157,834 −1,809
11 Pārvērtēšanas konti 202,952 0
12 Kapitāls un rezerves 72,838 −2
Kopā pasīvi 1,764,158 −30,941
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem