SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 15. maj 2009

19. maj 2009

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 15. maj 2009, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 14 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 2,4 mia. euro til 261,5 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar.

Ekstraordinære transaktioner

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
13. maj 2009 EUR/CHF-valutaswap med en løbetid på 7 dage til formidling af likviditet i schweiziske franc CHF 35,9 mia. CHF 35,8 mia.
14. maj 2009 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 65,3 mia. USD 63,0 mia.

De likviditetstilførende operationer blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Schweizerische Nationalbank og Federal Reserve. EUR/CHF-valutaswappen havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 0,4 mia. euro til 292,8 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 1,5 mia. euro til 758 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 4 mia. euro til 134,7 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 27,7 mia. euro til 605,7 mia. euro. Onsdag den 13. maj 2009 udløb en primær markedsoperation på 234,2 mia. euro, og en ny på 229,6 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb en langfristet markedsoperation på 131,8 mia. euro, med en løbetid på én måned, og en ny på 116,1 mia. euro blev afviklet. Torsdag den 14. maj 2009 udløb en langfristet markedsoperation på 18,5 mia. euro, med en løbetid på tre måneder, og en ny på 33,7 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb også en supplerende langfristet markedsoperation på 41,6 mia. euro med en løbetid på seks måneder, og en ny på 20,7 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 21,6 mia. euro (mod 75,3 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 29 mia. euro til 217,8 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 240.803 −14
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 159.036 −263
2.1 Tilgodehavender hos IMF 16.774 554
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 142.262 −817
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 121.357 −1.744
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 20.561 −798
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 20.561 −798
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 627.347 −26.005
5.1 Primære markedsoperationer 229.565 −4.631
5.2 Langfristede markedsoperationer 397.647 −21.450
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 64 40
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 70 36
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 24.918 −1.535
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 292.813 408
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 36.793 3
9 Andre aktiver 240.529 −994
Aktiver i alt 1.764.158 −30.941
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 758.033 −1.469
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 239.404 −24.733
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 217.795 29.008
2.2 Indlånsfacilitet 21.608 −53.710
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 2 −31
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 286 −150
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 142.931 3.841
5.1 Offentlig forvaltning og service 134.688 3.971
5.2 Andre forpligtelser 8.243 −130
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 170.954 −7.039
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.687 1.138
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 10.689 −718
8.1 Indlån og andre forpligtelser 10.689 −718
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.551 0
10 Andre forpligtelser 157.834 −1.809
11 Revalueringskonti 202.952 0
12 Kapital og reserver 72.838 −2
Passiver i alt 1.764.158 −30.941