Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 15 май 2009 г.

19 май 2009 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 14 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 15 май 2009 г., отразява извършената продажба на злато (съгласно Споразумението между централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 2,4 млрд. евро до 261,5 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и транзакции по предоставяне на ликвидност в щатски долари.

Таблица 1. Извънредни транзакции

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
13 май 2009 г. 7-дневен валутен суап в евро/швейцарски франкове за предоставяне на ликвидност в швейцарски франкове 35,9 млрд. швейцарски франка 35,8 млрд. швейцарски франка
14 май 2009 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 65,3 млрд. щатски долара 63,0 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временните реципрочни валутни споразумения (суап линии), сключени от Европейската централна банка с Швейцарската национална банка и със Системата на Федералния резерв. Валутният суап в евро/швейцарски франкове не се отрази на нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 0,4 млрд. евро до 292,8 млрд. евро. Банкнотите в обращение (т. I от пасивите) намаляват с 1,5 млрд. евро до 758 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) се увеличават с 4 млрд. евро до 134,7 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение от 27,7 млрд. евро до 605,7 млрд. евро. На 13 май 2009 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 234,2 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 229,6 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 131,8 млрд. евро с матуритет един месец и бе извършено плащането по нова на стойност 116,1 млрд. евро. На 14 май 2009 г., четвъртък, настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 18,5 млрд. евро с матуритет три месеца и бе извършено плащането по нова на стойност 33,7 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на друга допълнителна дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 41,6 млрд. евро с матуритет шест месеца и бе извършено плащането по нова на стойност 20,7 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (при почти нулева стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 21,6 млрд. евро (при 75,3 млрд. евро през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 29 млрд. евро до 217,8 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 240 803 −14
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 159 036 −263
2.1 Вземания от МВФ 16 774 554
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 142 262 −817
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 121 357 −1 744
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 20 561 −798
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 20 561 −798
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 627 347 −26 005
5.1 Основни операции по рефинансиране 229 565 −4 631
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 397 647 −21 450
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 64 40
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 70 36
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 24 918 −1 535
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 292 813 408
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 36 793 3
9 Други активи 240 529 −994
Общо активи 1 764 158 −30 941
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 758 033 −1 469
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 239 404 −24 733
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 217 795 29 008
2.2 Депозитно улеснение 21 608 −53 710
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 −31
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 286 −150
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 142 931 3 841
5.1 Сектор „Държавно управление“ 134 688 3 971
5.2 Други задължения 8 243 −130
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 170 954 −7 039
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 687 1 138
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 10 689 −718
8.1 Депозити, салда и други задължения 10 689 −718
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 551 0
10 Други задължения 157 834 −1 809
11 Сметки за преоценка 202 952 0
12 Капитал и резерви 72 838 −2
Общо пасиви 1 764 158 −30 941