Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 8 maj 2009

12 maj 2009

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 8 maj 2009 motsvarade minskningen på 12 miljon EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en nationell centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 1 miljard EUR till 263,9 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner samt likvidiserande transaktioner i US-dollar.

Extra transaktioner

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
6 maj 2009 7-dagars likvidiserande valutaswapp i schweizerfranc, EUR/CHF 35,8 miljarder CHF 35,9 miljarder CHF
7 maj 2009 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 67,1 miljarder USD 65,3 miljarder USD
7 maj 2009 28-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 19,4 miljarder USD 17,9 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) som ECB har med Swiss National Bank och Federal Reserve System. Valutaswapptransaktionen i EUR/CHF påverkade inte Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) minskade med 1,7 miljarder EUR till 292,4 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 0,3 miljarder EUR till 759,5 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 26 miljarder EUR till 130,7 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 9,2 miljarder EUR till 578 miljarder EUR. Onsdagen den 6 maj 2009 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 233,2 miljarder EUR och ersattes med en ny på 234,2 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (jämfört med 2,8 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 75,3 miljarder EUR (jämfört med 67,8 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 14,8 miljarder EUR till 188,8 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 240.817 −12
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 159.299 2.163
2.1 Fordringar på IMF 16.220 1.896
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 143.079 267
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 123.101 −2.233
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 21.359 840
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 21.359 840
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 653.352 −1.662
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 234.197 1.040
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 419.097 5
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 24 −2.728
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 34 22
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 26.453 −1.454
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 292.405 −1.690
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 36.790 0
9 Övriga tillgångar 241.523 −78
Summa tillgångar 1.795.099 −4.125
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 759.502 335
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 264.137 22.399
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 188.787 14.848
2.2 Inlåningsfacilitet 75.318 7.544
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 32 7
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 436 4
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 139.090 −25.801
5.1 Offentliga sektorn 130.717 −26.013
5.2 Övriga skulder 8.373 211
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 177.993 −1.887
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.548 −1.380
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 11.407 2.356
8.1 Inlåning och övriga skulder 11.407 2.356
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.551 0
10 Övriga skulder 159.644 −149
11 Värderegleringskonton 202.952 0
12 Eget kapital 72.840 −3
Summa skulder 1.795.099 −4.125