Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 8. maja 2009

12. maj 2009

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 8. maja 2009, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 12 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih zmanjšalo za 1 milijardo EUR na 263,9 milijarde EUR.

Izredne transakcije

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
6. maj 2009 7-dnevna valutna zamenjava EUR/CHF za povečevanje likvidnosti v švicarskih frankih 35,8 mrd CHF 35,9 mrd CHF
7. maj 2009 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 67,1 mrd USD 65,3 mrd USD
7. maj 2009 28-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 19,4 mrd USD 17,9 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovorov o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalnih linijah) med Evropsko centralno banko (ECB) in centralnima bankama Swiss National Bank in Federal Reserve System. Operacija valutne zamenjave EUR/CHF ni vplivala na neto stanje Eurosistema v tuji valuti.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) so se zmanjšala za 1,7 milijarde EUR na 292,4 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 0,3 milijarde EUR na 759,5 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 26 milijard EUR na 130,7 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 9,2 milijarde EUR na 578 milijard EUR. V sredo, 6. maja 2009, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 233,2 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 234,2 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (v primerjavi z 2,8 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 75,3 milijarde EUR (v primerjavi z 67,8 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 14,8 milijarde EUR na 188,8 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 240.817 −12
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 159.299 2.163
2.1 Terjatve do MDS 16.220 1.896
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 143.079 267
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 123.101 −2.233
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 21.359 840
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 21.359 840
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 653.352 −1.662
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 234.197 1.040
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 419.097 5
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 24 −2.728
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 34 22
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 26.453 −1.454
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 292.405 −1.690
8 Dolg širše države v EUR 36.790 0
9 Druga sredstva 241.523 −78
Skupaj sredstva 1.795.099 −4.125
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 759.502 335
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 264.137 22.399
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 188.787 14.848
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 75.318 7.544
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 32 7
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 436 4
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 139.090 −25.801
5.1 Širša država 130.717 −26.013
5.2 Druge obveznosti 8.373 211
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 177.993 −1.887
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.548 −1.380
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 11.407 2.356
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 11.407 2.356
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.551 0
10 Druge obveznosti 159.644 −149
11 Računi prevrednotenja 202.952 0
12 Kapital in rezerve 72.840 −3
Skupaj obveznosti 1.795.099 −4.125