Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 8. máju 2009

12. mája 2009

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 8. mája 2009 došlo k poklesu stavu zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 12 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade s Dohodou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch znížila o 1 mld. EUR na 263,9 mld. EUR.

Mimoriadne obchody

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
6. mája 2009 7-dňový menový swap na dodanie likvidity vo švajčiarskych frankoch (EUR/CHF) 35,8 mld. CHF 35,9 mld. CHF
7. mája 2009 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 67,1 mld. USD 65,3 mld. USD
7. mája 2009 28-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 19,4 mld. USD 17,9 mld. USD

Uvedené obchody na dodanie likvidity Eurosystém uskutočnil v rámci dočasných vzájomných menových dohôd (swapových liniek) medzi Európskou centrálnou bankou a Swiss National Bank a Federálnym rezervným systémom. Menový swap EUR/CHF nemal žiadny vplyv na čistú devízovú pozíciu Eurosystému.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa znížil o 1,7 mld. EUR na 292,4 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) stúpla o 0,3 mld. EUR na 759,5 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 26 mld. EUR na 130,7 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 9,2 mld. EUR na 578 mld. EUR. V stredu 6. mája 2009 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 233,2 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 234,2 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (v porovnaní s 2,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 75,3 mld. EUR (v porovnaní so 67,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 14,8 mld. EUR na 188,8 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 240 817 −12
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 159 299 2 163
2.1 Pohľadávky voči MMF 16 220 1 896
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 143 079 267
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 123 101 −2 233
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 21 359 840
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 21 359 840
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 653 352 −1 662
5.1 Hlavné refinančné operácie 234 197 1 040
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 419 097 5
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 24 −2 728
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 34 22
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 26 453 −1 454
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 292 405 −1 690
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 36 790 0
9 Ostatné aktíva 241 523 −78
Úhrn aktív 1 795 099 −4 125
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 759 502 335
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 264 137 22 399
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 188 787 14 848
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 75 318 7 544
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 32 7
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 436 4
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 139 090 −25 801
5.1 Verejná správa 130 717 −26 013
5.2 Ostatné záväzky 8 373 211
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 177 993 −1 887
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 548 −1 380
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 11 407 2 356
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 11 407 2 356
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 551 0
10 Ostatné pasíva 159 644 −149
11 Účty precenenia 202 952 0
12 Kapitál a rezervy 72 840 −3
Úhrn pasív 1 795 099 −4 125