Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 8 maja 2009 r.

12 maja 2009 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 8 maja 2009 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 12 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 1 mld euro do poziomu 263,9 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich.

Transakcje nadzwyczajne

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
6 maja 2009 r. Swap walutowy EUR/CHF zasilający w płynność we frankach szwajcarskich, z terminem zapadalności 7 dni 35,8 mld CHF 35,9 mld CHF
7 maja 2009 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 67,1 mld USD 65,3 mld USD
7 maja 2009 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 28 dni 19,4 mld USD 17,9 mld USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasowymi wzajemnymi umowami walutowymi (liniami swap) zawartymi przez Europejski Bank Centralny z bankiem centralnym Szwajcarii i z Systemem Rezerwy Federalnej. Swap walutowy EUR/CHF nie miał wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów strefy euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) obniżyły się o 1,7 mld euro do poziomu 292,4 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 0,3 mld euro do poziomu 759,5 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 26 mld euro do poziomu 130,7 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 9,2 mld euro do poziomu 578 mld euro. W środę 6 maja 2009 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 233,2 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 234,2 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zeru (w porównaniu z 2,8 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 75,3 mld euro (w porównaniu z 67,8 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 14,8 mld euro do poziomu 188,8 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 240.817 −12
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 159.299 2.163
2.1 Należności od MFW 16.220 1.896
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 143.079 267
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 123.101 −2.233
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 21.359 840
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 21.359 840
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 653.352 −1.662
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 234.197 1.040
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 419.097 5
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 24 −2.728
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 34 22
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 26.453 −1.454
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 292.405 −1.690
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 36.790 0
9 Pozostałe aktywa 241.523 −78
Aktywa razem 1.795.099 −4.125
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 759.502 335
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 264.137 22.399
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 188.787 14.848
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 75.318 7.544
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 32 7
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 436 4
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 139.090 −25.801
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 130.717 −26.013
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.373 211
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 177.993 −1.887
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.548 −1.380
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 11.407 2.356
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 11.407 2.356
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.551 0
10 Pozostałe pasywa 159.644 −149
11 Różnice z wyceny 202.952 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 72.840 −3
Pasywa razem 1.795.099 −4.125