Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 8 mei 2009

12 mei 2009

Posten die geen verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 8 mei 2009 was de daling van EUR 12 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2004 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 1 miljard naar EUR 263,9 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties.

Buitengewone transacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
6 mei 2009 7-daagse in Zwitserse frank luidende liquiditeitsverschaffende EUR/CHF-deviezenswap CHF 35,8 miljard CHF 35,9 miljard
7 mei 2009 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 67,1 miljard USD 65,3 miljard
7 mei 2009 28-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 19,4 miljard USD 17,9 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomsten (“swap lines”) van de Europese Centrale Bank met respectievelijk de Zwitserse nationale bank en het Federal Reserve System. De EUR/CHF-deviezenswap had geen effect op de nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) daalden met EUR 1,7 miljard naar EUR 292,4 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 0,3 miljard naar EUR 759,5 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 26 miljard naar EUR 130,7 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 9,2 miljard naar EUR 578 miljard. Op woensdag 6 mei 2009 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 233,2 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 234,2 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (vergeleken met EUR 2,8 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 75,3 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 67,8 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 14,8 miljard naar EUR 188,8 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 240.817 −12
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 159.299 2.163
2.1 Vorderingen op het IMF 16.220 1.896
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 143.079 267
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 123.101 −2.233
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 21.359 840
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 21.359 840
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 653.352 −1.662
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 234.197 1.040
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 419.097 5
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 24 −2.728
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 34 22
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 26.453 −1.454
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 292.405 −1.690
8 Overheidsschuld, luidende in euro 36.790 0
9 Overige activa 241.523 −78
Totaal activa 1.795.099 −4.125
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 759.502 335
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 264.137 22.399
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 188.787 14.848
2.2 Depositofaciliteit 75.318 7.544
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 32 7
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 436 4
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 139.090 −25.801
5.1 Overheid 130.717 −26.013
5.2 Overige verplichtingen 8.373 211
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 177.993 −1.887
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.548 −1.380
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.407 2.356
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 11.407 2.356
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.551 0
10 Overige passiva 159.644 −149
11 Herwaarderingsrekeningen 202.952 0
12 Kapitaal en reserves 72.840 −3
Totaal passiva 1.795.099 −4.125