Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2009. gada 8. maijā

2009. gada 12. maijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2009. gada 8. maijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 12 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar Centrālo banku nolīgumu par zeltu, kas stājās spēkā 2004. gada 27. septembrī).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros rezultātā samazinājās par 1 mljrd. euro (līdz 263.9 mljrd. euro).

Ārkārtas darījumi

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2009. gada 6. maijs Likviditāti palielinoša valūtas mijmaiņas operācija (EUR/CHF) Šveices frankos ar dzēšanas termiņu 7 dienas 35.8 mljrd. Šveices franku 35.9 mljrd. Šveices franku
2009. gada 7. maijs Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 67.1 mljrd. ASV dolāru 65.3 mljrd. ASV dolāru
2009. gada 7. maijs Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 28 dienas 19.4 mljrd. ASV dolāru 17.9 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Šveices nacionālo banku un Federālo rezervju sistēmu. EUR/CHF valūtas mijmaiņas operācija neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms samazinājās par 1.7 mljrd. euro (līdz 292.4 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 0.3 mljrd. euro (līdz 759.5 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 26 mljrd. euro (līdz 130.7 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 9.2 mljrd. euro (līdz 578 mljrd. euro). Trešdien, 2009. gada 6. maijā galvenajai refinansēšanas operācijai 233.2 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 234.2 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija faktiski nulle (iepriekšējā nedēļā – 2.8 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 75.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 67.8 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 14.8 mljrd. euro (līdz 188.8 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 240,817 −12
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 159,299 2,163
2.1 SVF debitoru parādi 16,220 1,896
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 143,079 267
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 123,101 −2,233
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 21,359 840
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 21,359 840
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 653,352 −1,662
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 234,197 1,040
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 419,097 5
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 24 −2,728
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 34 22
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 26,453 −1,454
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 292,405 −1,690
8 Valdības parāds euro 36,790 0
9 Pārējie aktīvi 241,523 −78
Kopā aktīvi 1,795,099 −4,125
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 759,502 335
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 264,137 22,399
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 188,787 14,848
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 75,318 7,544
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 32 7
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 436 4
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 139,090 −25,801
5.1 Saistības pret valdību 130,717 −26,013
5.2 Pārējās saistības 8,373 211
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 177,993 −1,887
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,548 −1,380
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11,407 2,356
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 11,407 2,356
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,551 0
10 Pārējās saistības 159,644 −149
11 Pārvērtēšanas konti 202,952 0
12 Kapitāls un rezerves 72,840 −3
Kopā pasīvi 1,795,099 −4,125