SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 8. maj 2009

12. maj 2009

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 8. maj 2009, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 12 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 1 mia. euro til 263,9 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar.

Ekstraordinære transaktioner

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
6. maj 2009 EUR/CHF-valutaswap med en løbetid på 7 dage til formidling af likviditet i schweiziske franc CHF 35,8 mia. CHF 35,9 mia.
7. maj 2009 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 67,1 mia. USD 65,3 mia.
7. maj 2009 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 28 dage USD 19,4 mia. USD 17,9 mia.

De likviditetstilførende operationer blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Schweizerische Nationalbank og Federal Reserve. EUR/CHF-valutaswappen havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) faldt med 1,7 mia. euro til 292,4 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 0,3 mia. euro til 759,5 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 26 mia. euro til 130,7 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 9,2 mia. euro til 578 mia. euro. Onsdag den 6. maj 2009 udløb en primær markedsoperation på 233,2 mia. euro, og en ny på 234,2 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (mod 2,8 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 75,3 mia. euro (mod 67,8 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 14,8 mia. euro til 188,8 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 240.817 −12
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 159.299 2.163
2.1 Tilgodehavender hos IMF 16.220 1.896
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 143.079 267
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 123.101 −2.233
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 21.359 840
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 21.359 840
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 653.352 −1.662
5.1 Primære markedsoperationer 234.197 1.040
5.2 Langfristede markedsoperationer 419.097 5
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 24 −2.728
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 34 22
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 26.453 −1.454
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 292.405 −1.690
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 36.790 0
9 Andre aktiver 241.523 −78
Aktiver i alt 1.795.099 −4.125
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 759.502 335
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 264.137 22.399
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 188.787 14.848
2.2 Indlånsfacilitet 75.318 7.544
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 32 7
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 436 4
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 139.090 −25.801
5.1 Offentlig forvaltning og service 130.717 −26.013
5.2 Andre forpligtelser 8.373 211
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 177.993 −1.887
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.548 −1.380
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 11.407 2.356
8.1 Indlån og andre forpligtelser 11.407 2.356
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.551 0
10 Andre forpligtelser 159.644 −149
11 Revalueringskonti 202.952 0
12 Kapital og reserver 72.840 −3
Passiver i alt 1.795.099 −4.125