Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 8. květnu 2009

12. května 2009

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 8. května 2009 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 12 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (podle Dohody centrálních bank o zlatě, jež vstoupila v platnost 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a transakcí na poskytnutí likvidity v amerických dolarech snížil o 1 mld. EUR na 263,9 mld. EUR.

Mimořádné transakce

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
6. května 2009 měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích na poskytnutí likvidity ve švýcarských francích se splatností 7 dní 35,8 mld. CHF 35,9 mld. CHF
7. května 2009 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 67,1 mld. USD 65,3 mld. USD
7. května 2009 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 28 dní 19,4 mld. USD 17,9 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnými vzájemnými měnovými dohodami (swapovými linkami), které Evropská centrální banka uzavřela se Švýcarskou národní bankou a s Federálním rezervním systémem. Měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích neměla žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) poklesl o 1,7 mld. EUR na 292,4 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) vzrostla o 0,3 mld. EUR na 759,5 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 26 mld. EUR na 130,7 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesla o 9,2 mld. EUR na 578 mld. EUR. Ve středu 6. května 2009 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 233,2 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 234,2 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (ve srovnání s 2,8 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 75,3 mld. EUR (ve srovnání s 67,8 mld. EUR během předchozího týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 14,8 mld. EUR na 188,8 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 240 817 −12
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 159 299 2 163
2.1 Pohledávky za MMF 16 220 1 896
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 143 079 267
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 123 101 −2 233
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 21 359 840
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 21 359 840
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 653 352 −1 662
5.1 Hlavní refinanční operace 234 197 1 040
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 419 097 5
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 24 −2 728
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 34 22
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 26 453 −1 454
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 292 405 −1 690
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 36 790 0
9 Ostatní aktiva 241 523 −78
Aktiva celkem 1 795 099 −4 125
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 759 502 335
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 264 137 22 399
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 188 787 14 848
2.2 Vkladová facilita 75 318 7 544
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 32 7
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 436 4
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 139 090 −25 801
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 130 717 −26 013
5.2 Ostatní závazky 8 373 211
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 177 993 −1 887
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 548 −1 380
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 11 407 2 356
8.1 Vklady a ostatní závazky 11 407 2 356
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 551 0
10 Ostatní pasiva 159 644 −149
11 Účty přecenění 202 952 0
12 Kapitál a rezervní fondy 72 840 −3
Pasiva celkem 1 795 099 −4 125