Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 8 май 2009 г.

12 май 2009 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 12 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 8 май 2009 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението между централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 1 млрд. евро до 263,9 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и транзакции по предоставяне на ликвидност в щатски долари.

Таблица 1. Извънредни транзакции

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
6 май 2009 г. 7-дневен валутен суап в евро/швейцарски франкове за предоставяне на ликвидност в швейцарски франкове 35,8 млрд. швейцарски франка 35,9 млрд. швейцарски франка
7 май 2009 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 67,1 млрд. щатски долара 65,3 млрд. щатски долара
7 май 2009 г. 28-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 19,4 млрд. щатски долара 17,9 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временните реципрочни валутни споразумения (суап линии), сключени от Европейската централна банка с Швейцарската национална банка и със Системата на Федералния резерв. Валутният суап в евро/швейцарски франкове не се отрази на нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), отбелязват намаление с 1,7 млрд. евро до 292,4 млрд. евро. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) се увеличават с 0,3 млрд. евро до 759,5 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) намаляват с 26 млрд. евро до 130,7 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 9,2 млрд. евро до 578 млрд. евро. На 6 май 2009 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 233,2 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 234,2 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при 2,8 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 75,3 млрд. евро (при 67,8 млрд. евро през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 14,8 млрд. евро до 188,8 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 240 817 −12
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 159 299 2 163
2.1 Вземания от МВФ 16 220 1 896
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 143 079 267
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 123 101 −2 233
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 21 359 840
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 21 359 840
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 653 352 −1 662
5.1 Основни операции по рефинансиране 234 197 1 040
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 419 097 5
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 24 −2 728
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 34 22
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 26 453 −1 454
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 292 405 −1 690
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 36 790 0
9 Други активи 241 523 −78
Общо активи 1 795 099 −4 125
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 759 502 335
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 264 137 22 399
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 188 787 14 848
2.2 Депозитно улеснение 75 318 7 544
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 32 7
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 436 4
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 139 090 −25 801
5.1 Сектор „Държавно управление“ 130 717 −26 013
5.2 Други задължения 8 373 211
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 177 993 −1 887
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 548 −1 380
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 407 2 356
8.1 Депозити, салда и други задължения 11 407 2 356
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 551 0
10 Други задължения 159 644 −149
11 Сметки за преоценка 202 952 0
12 Капитал и резерви 72 840 −3
Общо пасиви 1 795 099 −4 125