Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 27 mars 2009

31 mars 2009

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 27 mars 2009 motsvarade minskningen på 82 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004) och köp av guld av en annan centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 4,4 miljarder EUR till 276,6 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i US-dollar.

Extra transaktioner

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
25 mars 2009 7-dagars likvidiserande valutaswapp i schweizerfranc, EUR/CHF 36,4 miljarder CHF 36,5 miljarder CHF
26 mars 2009 84-dagars likvidiserande valutaswapp i US-dollar 10,8 miljarder USD 12,2 miljarder USD
26 mars 2009 7-dagars likvidiserande valutaswapp i US-dollar 79,8 miljarder USD 94,4 miljarder USD
26 mars 2009 84-dagars likvidiserande valutaswapp i US-dollar, EUR/USD 0,1 miljard USD -

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med de temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemangen (swap line) mellan ECB, Swiss National Bank och med Federal Reserve System. Valutaswapptransaktionerna i EUR/CHF och EUR/USD påverkade inte Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 1 miljard EUR till 290,6 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) var nästan oförändrat på 745,8 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 10,5 miljarder EUR till 147,4 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 1 miljard EUR till 616,6 miljarder EUR. Onsdagen 25 mars 2009 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 226,1 miljarder EUR och ersattes med en ny på 230 miljarder EUR. Torsdagen den 26 mars 2009 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 50,8 miljarder EUR och ersattes med en ny på 28,8 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 1,1 miljarder EUR (jämfört med 1,2 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 45,1 miljarder EUR (jämfört med 63,9 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som ett resultat av alla transaktioner minskade den aktuella ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (punkt 2.1 på skuldsidan) med 10 miljarder EUR till 218,5 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 217.543 −82
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 152.358 −1.989
2.1 Fordringar på IMF 13.217 0
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 139.141 −1.989
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 140.844 −2.755
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 16.987 −440
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 16.987 −440
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 661.908 −18.191
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 229.980 3.913
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 430.745 −22.020
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 1.134 −59
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 49 −26
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 32.042 2.534
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 290.571 1.026
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.423 −2
9 Övriga tillgångar 253.407 435
Summa tillgångar 1.803.083 −19.465
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 745.756 −46
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 263.829 −29.200
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 218.543 −10.029
2.2 Inlåningsfacilitet 45.106 −18.809
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 180 −363
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 231 −119
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 155.551 10.303
5.1 Offentliga sektorn 147.351 10.463
5.2 Övriga skulder 8.199 −160
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 207.197 −809
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.616 2
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 8.530 −387
8.1 Inlåning och övriga skulder 8.530 −387
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.446 0
10 Övriga skulder 165.099 518
11 Värderegleringskonton 176.589 0
12 Eget kapital 72.240 273
Summa skulder 1.803.083 −19.465

Kontakt för media