Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 27. marca 2009

31. marec 2009

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 27. marca 2009, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 82 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004) in nakupa zlata druge centralne banke Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih zmanjšalo za 4,4 milijarde EUR na 276,6 milijarde EUR.

Izredne transakcije

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
25. mar. 2009 7-dnevna valutna zamenjeva EUR/CHF za povečevanje likvidnosti v švicarskih frankih 36,4 mrd CHF 36,5 mrd CHF
26. mar. 2009 84-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 10,8 mrd USD 12,2 mrd USD
26. mar. 2009 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 79,8 mrd USD 94,4 mrd USD
26. mar. 2009 84-dnevna valutna zamenjeva EUR/USD za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 0,1 mrd USD -

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovorov o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko (ECB) in centralnima bankama Swiss National Bank in Federal Reserve System. Operacije valutne zamenjave EUR/CHF in EUR/USD niso vplivale na neto stanje Eurosistema v tuji valuti.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 1 milijardo EUR na 290,6 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) je ostala skoraj nespremenjena na ravni 745,8 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 10,5 milijarde EUR na 147,4 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 1 milijardo EUR na 616,6 milijarde EUR. V sredo, 25. marca 2009, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 226,1 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 230 milijard EUR. V četrtek, 26. marca 2009, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 50,8 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 28,8 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 1,1 milijarde EUR (v primerjavi z 1,2 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 45,1 milijarde EUR (v primerjavi s 63,9 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 10 milijard EUR na 218,5 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 217.543 −82
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 152.358 −1.989
2.1 Terjatve do MDS 13.217 0
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 139.141 −1.989
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 140.844 −2.755
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 16.987 −440
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 16.987 −440
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 661.908 −18.191
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 229.980 3.913
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 430.745 −22.020
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 1.134 −59
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 49 −26
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 32.042 2.534
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 290.571 1.026
8 Dolg širše države v EUR 37.423 −2
9 Druga sredstva 253.407 435
Skupaj sredstva 1.803.083 −19.465
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 745.756 −46
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 263.829 −29.200
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 218.543 −10.029
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 45.106 −18.809
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 180 −363
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 231 −119
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 155.551 10.303
5.1 Širša država 147.351 10.463
5.2 Druge obveznosti 8.199 −160
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 207.197 −809
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.616 2
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 8.530 −387
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 8.530 −387
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.446 0
10 Druge obveznosti 165.099 518
11 Računi prevrednotenja 176.589 0
12 Kapital in rezerve 72.240 273
Skupaj obveznosti 1.803.083 −19.465

Stiki za medije