Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 27. marcu 2009

31. marca 2009

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 27. marca 2009 došlo k poklesu stavu zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 82 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade s Dohodou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004), a nákupu zlata v inej centrálnej banke Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch znížila o 4,4 mld. EUR na 276,6 mld. EUR.

Mimoriadne obchody

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
25. marca 2009 7-dňový menový swap na dodanie likvidity vo švajčiarskych frankoch (EUR/CHF) 36,4 mld. CHF 36,5 mld. CHF
26. marca 2009 84-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 10,8 mld. USD 12,2 mld. USD
26. marca 2009 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 79,8 mld. USD 94,4 mld. USD
26. marca 2009 84-dňový menový swap na dodanie likvidity v amerických dolároch (EUR/USD) 0,1 mld. USD -

Uvedené obchody na dodanie likvidity Eurosystém uskutočnil v rámci dočasných vzájomných menových dohôd (swapových liniek) medzi Európskou centrálnou bankou a Swiss National Bank a Federálnym rezervným systémom. Menové swapy EUR/CHF a EUR/USD nemali žiadny vplyv na čistú devízovú pozíciu Eurosystému.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 1 mld. EUR na 290,6 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa takmer nezmenila a predstavuje 745,8 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) stúpol o 10,5 mld. EUR na 147,4 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 1 mld. EUR na 616,6 mld. EUR. V stredu 25. marca 2009 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 226,1 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 230 mld. EUR. Vo štvrtok 26. marca 2009 bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia vo výške 50,8 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 28,8 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 1,1 mld. EUR (v porovnaní s 1,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 45,1 mld. EUR (v porovnaní so 63,9 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 10 mld. EUR na 218,5 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 217 543 −82
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 152 358 −1 989
2.1 Pohľadávky voči MMF 13 217 0
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 139 141 −1 989
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 140 844 −2 755
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 16 987 −440
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 16 987 −440
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 661 908 −18 191
5.1 Hlavné refinančné operácie 229 980 3 913
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 430 745 −22 020
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 1 134 −59
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 49 −26
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 32 042 2 534
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 290 571 1 026
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 423 −2
9 Ostatné aktíva 253 407 435
Úhrn aktív 1 803 083 −19 465
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 745 756 −46
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 263 829 −29 200
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 218 543 −10 029
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 45 106 −18 809
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 180 −363
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 231 −119
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 155 551 10 303
5.1 Verejná správa 147 351 10 463
5.2 Ostatné záväzky 8 199 −160
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 207 197 −809
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 616 2
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 8 530 −387
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 8 530 −387
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 446 0
10 Ostatné pasíva 165 099 518
11 Účty precenenia 176 589 0
12 Kapitál a rezervy 72 240 273
Úhrn pasív 1 803 083 −19 465

Kontakt pre médiá