Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 27 marca 2009 r.

31 marca 2009 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 27 marca 2009 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 82 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2004 r.) oraz zakupu złota przez inny bank centralny Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 4,4 mld euro do poziomu 276,6 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich.

Transakcje nadzwyczajne

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
25 marca 2009 r. Swap walutowy EUR/CHF zasilający w płynność we frankach szwajcarskich, z terminem zapadalności 7 dni 36,4 mld CHF 36,5 mld CHF
26 marca 2009 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 84 dni 10,8 mld USD 12,2 mld USD
26 marca 2009 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 79,8 mld USD 94,4 mld USD
26 marca 2009 r. Swap walutowy EUR/USD zasilający w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 84 dni 0,1 mld USD -

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasowymi wzajemnymi umowami walutowymi (liniami swap) zawartymi przez Europejski Bank Centralny z bankiem centralnym Szwajcarii i z Systemem Rezerwy Federalnej. Swapy walutowe EUR/CHF i EUR/USD nie miały wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów strefy euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 1 mld euro do poziomu 290,6 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) pozostał na praktycznie niezmienionym poziomie 745,8 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 10,5 mld euro do poziomu 147,4 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 1 mld euro do poziomu 616,6 mld euro. W środę 25 marca 2009 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 226,1mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 230 mld euro. W czwartek 26 marca 2009 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 50,8 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 28,8 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 1,1 mld euro (w porównaniu z 1,2 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 45,1 mld euro (w porównaniu z 63,9 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 10 mld euro do poziomu 218,5 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 217.543 −82
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 152.358 −1.989
2.1 Należności od MFW 13.217 0
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 139.141 −1.989
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 140.844 −2.755
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 16.987 −440
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 16.987 −440
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 661.908 −18.191
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 229.980 3.913
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 430.745 −22.020
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 1.134 −59
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 49 −26
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 32.042 2.534
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 290.571 1.026
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.423 −2
9 Pozostałe aktywa 253.407 435
Aktywa razem 1.803.083 −19.465
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 745.756 −46
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 263.829 −29.200
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 218.543 −10.029
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 45.106 −18.809
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 180 −363
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 231 −119
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 155.551 10.303
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 147.351 10.463
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.199 −160
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 207.197 −809
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.616 2
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 8.530 −387
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 8.530 −387
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.446 0
10 Pozostałe pasywa 165.099 518
11 Różnice z wyceny 176.589 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 72.240 273
Pasywa razem 1.803.083 −19.465
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami