Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 27 maart 2009

31 maart 2009

Posten die geen verband houden met monetaire beleidstransacties

In de week die eindigde op 27 maart 2009 was de daling van EUR 82 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2004 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem en de aankoop van goud door een andere centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 4,4 miljard naar EUR 276,6 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en van in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties.

Bijzondere transacties

Valutadatum Type transacties Vervallen bedrag Nieuw bedrag
25 maart 2009 7-daagse in Zwitserse frank luidende liquiditeitsverschaffende EUR/CHF-deviezenswap CHF 36,4 miljard CHF 36,5 miljard
26 maart 2009 84-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 10,8 miljard USD 12,2 miljard
26 maart 2009 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 79,8 miljard USD 94,4 miljard
26 maart 2009 84-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende EUR/USD-deviezenswap USD 0,1 miljard -

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomsten (“swap lines”) van de Europese Centrale Bank met respectievelijk de Zwitserse nationale bank en het Federal Reserve System. De EUR/CHF- en EUR/USD-deviezenswaptransacties hadden geen effect op de nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 1 miljard naar EUR 290,6 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) bleef vrijwel onveranderd op EUR 745,8 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 10,5 miljard naar EUR 147,4 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 1 miljard naar EUR 616,6 miljard. Op woensdag 25 maart 2009 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 226,1 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 230 miljard verrekend. Op 26 maart 2009 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 50,8 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 28,8 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 1,1 miljard (vergeleken met EUR 1,2 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 45,1 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 63,9 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 10 miljard naar EUR 218,5 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 217.543 −82
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 152.358 −1.989
2.1 Vorderingen op het IMF 13.217 0
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 139.141 −1.989
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 140.844 −2.755
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 16.987 −440
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 16.987 −440
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 661.908 −18.191
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 229.980 3.913
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 430.745 −22.020
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 1.134 −59
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 49 −26
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 32.042 2.534
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 290.571 1.026
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.423 −2
9 Overige activa 253.407 435
Totaal activa 1.803.083 −19.465
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 745.756 −46
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 263.829 −29.200
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 218.543 −10.029
2.2 Depositofaciliteit 45.106 −18.809
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 180 −363
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 231 −119
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 155.551 10.303
5.1 Overheid 147.351 10.463
5.2 Overige verplichtingen 8.199 −160
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 207.197 −809
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.616 2
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 8.530 −387
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 8.530 −387
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.446 0
10 Overige passiva 165.099 518
11 Herwaarderingsrekeningen 176.589 0
12 Kapitaal en reserves 72.240 273
Totaal passiva 1.803.083 −19.465

Contactpersonen voor de media