Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2009. gada 27. martā

2009. gada 31. martā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2009. gada 27. martā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 82 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar Centrālo banku nolīgumu par zeltu, kas stājās spēkā 2004. gada 27. septembrī) un vienai Eurosistēmas centrālajai bankai veicot zelta pirkumu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros rezultātā samazinājās par 4.4 mljrd. euro (līdz 276.6 mljrd. euro).

Ārkārtas darījumi

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2009. gada 25. marts Likviditāti palielinoša valūtas mijmaiņas operācija (EUR/CHF) Šveices frankos ar dzēšanas termiņu 7 dienas 36.4 mljrd. Šveices franku 36.5 mljrd. Šveices franku
2009. gada 26. marts Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 84 dienas 10.8 mljrd. ASV dolāru 12.2 mljrd. ASV dolāru
2009. gada 26. marts Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 79.8 mljrd. ASV dolāru 94.4 mljrd. ASV dolāru
2009. gada 26. marts Likviditāti palielinoša valūtas mijmaiņas operācija (EUR/USD) ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 84 dienas 0.1 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošus darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Šveices nacionālo banku un Federālo rezervju sistēmu. EUR/CHF un EUR/USD valūtas mijmaiņas operācijas neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 1 mljrd. euro (līdz 290.6 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) faktiski nemainījās (745.8 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 10.5 mljrd. euro (līdz 147.4 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 1 mljrd. euro (līdz 616.6 mljrd. euro). Trešdien, 2009. gada 25. martā galvenajai refinansēšanas operācijai 226.1 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 230 mljrd. euro apmērā. Ceturtdien, 2009. gada 26. martā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 50.8 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 28.8 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 1.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 1.2 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 45.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 63.9 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 10 mljrd. euro (līdz 218.5 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 217,543 −82
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 152,358 −1,989
2.1 SVF debitoru parādi 13,217 0
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 139,141 −1,989
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 140,844 −2,755
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16,987 −440
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 16,987 −440
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 661,908 −18,191
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 229,980 3,913
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 430,745 −22,020
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 1,134 −59
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 49 −26
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 32,042 2,534
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 290,571 1,026
8 Valdības parāds euro 37,423 −2
9 Pārējie aktīvi 253,407 435
Kopā aktīvi 1,803,083 −19,465
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 745,756 −46
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 263,829 −29,200
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 218,543 −10,029
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 45,106 −18,809
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 180 −363
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 231 −119
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 155,551 10,303
5.1 Saistības pret valdību 147,351 10,463
5.2 Pārējās saistības 8,199 −160
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 207,197 −809
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,616 2
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 8,530 −387
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 8,530 −387
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,446 0
10 Pārējās saistības 165,099 518
11 Pārvērtēšanas konti 176,589 0
12 Kapitāls un rezerves 72,240 273
Kopā pasīvi 1,803,083 −19,465

Kontaktinformācija presei