Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 27. märts 2009

31. märts 2009

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

27. märtsil 2009 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 82 miljoni euro võrra. Selle tingisid eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega) ja eurosüsteemi teise keskpanga sooritatud kullaost.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites teostatud likviidsust suurendavate operatsioonide tulemusel 4,4 miljardi euro võrra 276,6 miljardi euroni.

Erakorralised tehingud

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
25. märts 2009 Šveitsi frankides likviidsust lisav valuutavahetustehing (EUR/CHF) tähtajaga 7 päeva 36,4 miljardit Šveitsi franki 36,5 miljardit Šveitsi franki
26. märts 2009 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 84 päeva 10,8 miljardit USA dollarit 12,2 miljardit USA dollarit
26. märts 2009 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 79,8 miljardit USA dollarit 94,4 miljardit USA dollarit
26. märts 2009 USA dollarites likviidsust lisav valuutavahetustehing (EUR/USD) tähtajaga 84 päeva 0,1 miljardit USA dollarit -

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutiste vastastikuste valuutakokkulepetega ( swap-tehingud), mille Euroopa Keskpank (EKP) on sõlminud Šveitsi keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemiga. Euro ja Šveitsi frangi ning euro ja USA dollari vahel teostatud valuutavahetustehingud ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 1 miljardi euro võrra 290,6 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) püsis peaaegu muutumatuna 745,8 miljardi euro tasemel. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) kasvasid 10,5 miljardi euro võrra 147,4 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 1 miljardi euro võrra 616,6 miljardi euroni. Kolmapäeval, 25. märtsil 2009 möödus 226,1 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 230 miljardit eurot. Neljapäeval, 26. märtsil 2009 möödus 50,8 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 28,8 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 1,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 1,2 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 45,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 63,9 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 10 miljardi euro võrra 218,5 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 217 543 −82
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 152 358 −1 989
2.1 Nõuded RVFle 13 217 0
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 139 141 −1 989
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 140 844 −2 755
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 16 987 −440
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 16 987 −440
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 661 908 −18 191
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 229 980 3 913
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 430 745 −22 020
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 1 134 −59
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 49 −26
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 32 042 2 534
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 290 571 1 026
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 423 −2
9 Muud varad 253 407 435
Varad kokku 1 803 083 −19 465
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 745 756 −46
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 263 829 −29 200
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 218 543 −10 029
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 45 106 −18 809
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 180 −363
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 231 −119
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 155 551 10 303
5.1 Valitsussektor 147 351 10 463
5.2 Muud kohustused 8 199 −160
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 207 197 −809
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 616 2
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 8 530 −387
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 8 530 −387
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 446 0
10 Muud kohustused 165 099 518
11 Ümberhindluskontod 176 589 0
12 Kapital ja reservid 72 240 273
Kohustused kokku 1 803 083 −19 465

Kontaktandmed