SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 27. marts 2009

31. marts 2009

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 27. marts 2009, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 82 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004) og en anden centralbank i Eurosystemets køb af guld.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 4,4 mia. euro til 276,6 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar.

Ekstraordinære transaktioner

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
25. marts 2009 EUR/CHF-valutaswap med en løbetid på 7 dage til formidling af likviditet i schweiziske franc CHF 36,4 mia. CHF 36,5 mia.
26. marts 2009 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 84 dage USD 10,8 mia. USD 12,2 mia.
26. marts 2009 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 79,8 mia. USD 94,4 mia.
26. marts 2009 EUR/USD-valutaswap med en løbetid på 84 dage til formidling af likviditet i amerikanske dollar USD 0,1 mia. -

De likviditetstilførende operationer blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Schweizerische Nationalbank og Federal Reserve. EUR/CHF- og EUR/USD-valutaswaps havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 1 mia. euro til 290,6 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) var stort set uændret og udgjorde 745,8 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 10,5 mia. euro til 147,4 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 1 mia. euro til 616,6 mia. euro. Onsdag den 25. marts 2009 udløb en primær markedsoperation på 226,1 mia. euro, og en ny på 230 mia. euro blev afviklet. Torsdag den 26. marts 2009 udløb en langfristet markedsoperation på 50,8 mia. euro, og en ny på 28,8 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 1,1 mia. euro (mod 1,2 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 45,1 mia. euro (mod 63,9 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 10 mia. euro til 218,5 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 217.543 −82
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 152.358 −1.989
2.1 Tilgodehavender hos IMF 13.217 0
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 139.141 −1.989
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 140.844 −2.755
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 16.987 −440
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 16.987 −440
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 661.908 −18.191
5.1 Primære markedsoperationer 229.980 3.913
5.2 Langfristede markedsoperationer 430.745 −22.020
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 1.134 −59
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 49 −26
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 32.042 2.534
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 290.571 1.026
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.423 −2
9 Andre aktiver 253.407 435
Aktiver i alt 1.803.083 −19.465
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 745.756 −46
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 263.829 −29.200
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 218.543 −10.029
2.2 Indlånsfacilitet 45.106 −18.809
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 180 −363
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 231 −119
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 155.551 10.303
5.1 Offentlig forvaltning og service 147.351 10.463
5.2 Andre forpligtelser 8.199 −160
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 207.197 −809
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.616 2
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 8.530 −387
8.1 Indlån og andre forpligtelser 8.530 −387
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.446 0
10 Andre forpligtelser 165.099 518
11 Revalueringskonti 176.589 0
12 Kapital og reserver 72.240 273
Passiver i alt 1.803.083 −19.465
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt