Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 27. březnu 2009

31. března 2009

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 27. března 2009 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 82 mil. EUR prodeji zlata, který provedla jedna centrální banka Eurosystému (podle Dohody centrálních bank o zlatě, jež vstoupila v platnost 27. září 2004), a nákupu zlata, který provedla další centrální banka Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech snížil o 4,4 mld. EUR na 276,6 mld. EUR.

Mimořádné transakce

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
25. března 2009 měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích na poskytnutí likvidity ve švýcarských francích se splatností 7 dní 36,4 mld. CHF 36,5 mld. CHF
26. března 2009 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 84 dní 10,8 mld. USD 12,2 mld. USD
26. března 2009 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 79,8 mld. USD 94,4 mld. USD
26. března 2009 měnová swapová transakce v eurech a amerických dolarech na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 84 dní 0,1 mld. USD -

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnými vzájemnými měnovými dohodami (swapovými linkami), které Evropská centrální banka uzavřela se Švýcarskou národní bankou a s Federálním rezervním systémem. Měnové swapové operace v eurech a švýcarských francích a v eurech a amerických dolarech neměly žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 1 mld. EUR na 290,6 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) zůstala prakticky beze změny na úrovni 745,8 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 10,5 mld. EUR na 147,4 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4) vzrostla o 1 mld. EUR na 616,6 mld. EUR. Ve středu 25. března 2009 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 226,1 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 230 mld. EUR. Ve čtvrtek 26. března 2009 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 50,8 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 28,8 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 1,1 mld. EUR (ve srovnání s 1,2 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 45,1 mld. EUR (ve srovnání se 63,9 mld. EUR během předchozího týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 10 mld. EUR na 218,5 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 217 543 −82
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 152 358 −1 989
2.1 Pohledávky za MMF 13 217 0
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 139 141 −1 989
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 140 844 −2 755
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 16 987 −440
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 16 987 −440
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 661 908 −18 191
5.1 Hlavní refinanční operace 229 980 3 913
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 430 745 −22 020
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 1 134 −59
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 49 −26
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 32 042 2 534
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 290 571 1 026
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 423 −2
9 Ostatní aktiva 253 407 435
Aktiva celkem 1 803 083 −19 465
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 745 756 −46
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 263 829 −29 200
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 218 543 −10 029
2.2 Vkladová facilita 45 106 −18 809
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 180 −363
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 231 −119
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 155 551 10 303
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 147 351 10 463
5.2 Ostatní závazky 8 199 −160
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 207 197 −809
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 616 2
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 8 530 −387
8.1 Vklady a ostatní závazky 8 530 −387
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 446 0
10 Ostatní pasiva 165 099 518
11 Účty přecenění 176 589 0
12 Kapitál a rezervní fondy 72 240 273
Pasiva celkem 1 803 083 −19 465

Kontakty pro média