Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 27 март 2009 г.

31 март 2009 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 82 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 27 март 2009 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Евросистемата и покупката на злато от друга централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 4,4 млрд. евро до 276,6 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари.

Таблица 1. Извънредни транзакции

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
25 март 2009 г. 7-дневен валутен суап в евро/швейцарски франкове за предоставяне на ликвидност в швейцарски франкове 36,4 млрд. швейцарски франка 36,5 млрд. швейцарски франка
26 март 2009 г. 84-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 10,8 млрд. щатски долара 12,2 млрд. щатски долара
26 март 2009 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 79,8 млрд. щатски долара 94,4 млрд. щатски долара
26 март 2009 г. 84-дневен валутен суап в евро/щатски долари за предоставяне на ликвидност в щатски долари 0,1 млрд. щатски долара -

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временните реципрочни валутни споразумения (суап линии), сключени от Европейската централна банка с Швейцарската национална банка и със Системата на Федералния резерв. Валутните суап операции в евро/швейцарски франкове и евро/щатски долари не се отразиха на нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 1 млрд. евро до 290,6 млрд. евро. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) остават практически без промяна – 745,8 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) се увеличават с 10,5 млрд. евро до 147,4 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение от 1 млрд. евро до 616,6 млрд. евро. На 25 март 2009 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 226,1 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 230 млрд. евро. На 26 март 2009 г., четвъртък, настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 50,8 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 28,8 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 1,1 млрд. евро (при 1,2 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 45,1 млрд. евро (при 63,9 млрд. евро през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.I от пасивите) се отчита спад от 10 млрд. евро до 218,5 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 217 543 −82
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 152 358 −1 989
2.1 Вземания от МВФ 13 217 0
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 139 141 −1 989
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 140 844 −2 755
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 16 987 −440
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 16 987 −440
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 661 908 −18 191
5.1 Основни операции по рефинансиране 229 980 3 913
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 430 745 −22 020
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 1 134 −59
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 49 −26
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 32 042 2 534
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 290 571 1 026
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 37 423 −2
9 Други активи 253 407 435
Общо активи 1 803 083 −19 465
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 745 756 −46
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 263 829 −29 200
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 218 543 −10 029
2.2 Депозитно улеснение 45 106 −18 809
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 180 −363
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 231 −119
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 155 551 10 303
5.1 Сектор „Държавно управление“ 147 351 10 463
5.2 Други задължения 8 199 −160
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 207 197 −809
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 616 2
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 8 530 −387
8.1 Депозити, салда и други задължения 8 530 −387
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 446 0
10 Други задължения 165 099 518
11 Сметки за преоценка 176 589 0
12 Капитал и резерви 72 240 273
Общо пасиви 1 803 083 −19 465
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите