Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 20 mars 2009

24 mars 2009

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 20 mars 2009 motsvarade minskningen på 13 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av två centralbanker i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 2,4 miljarder EUR till 281 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserade transaktioner i US-dollar.

Extra transaktioner som inte har samband med penningpolitiska operationer

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
18 mars 2009 7-dagars likvidiserande valutaswapp i schweizerfranc, EUR/CHF 34,8 miljarder CHF 36,4 miljarder CHF
19 mars 2009 7-dagars likvidiserande valutaswapp i US-dollar 81,9 miljarder USD 79,8 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) mellan ECB, Swiss National Bank och Federal Reserve System. Denna EUR/CHF valutaswapptransaktion påverkade inte Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 1,3 miljarder EUR till 289,5 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 0,5 miljarder EUR till 745,8 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 12,5 miljarder EUR till 136,9 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 2,8 miljarder EUR till 615,6 miljarder EUR. Onsdagen den 18 mars 2009 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 227,7 miljarder EUR och ersattes med en ny på 226,1 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 1,2 miljarder EUR (jämfört med 0,3 miljarder  EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 63,9 miljarder EUR (jämfört med 61,8 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som ett resultat av alla transaktioner minskade den aktuella ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (punkt 2.1 på skuldsidan) med 15,7 miljarder EUR till 228,6 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 217.625 −13
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 154.347 −925
2.1 Fordringar på IMF 13.217 −20
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 141.130 −905
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 143.600 −464
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.427 −2.909
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.427 −2.909
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 680.099 −696
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 226.066 −1.635
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 452.766 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 1.193 871
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 75 67
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 29.508 712
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 289.545 1.307
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.425 0
9 Övriga tillgångar 252.972 −3.898
Summa tillgångar 1.822.548 −6.886
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 745.802 −535
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 293.029 −13.611
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 228.572 −15.671
2.2 Inlåningsfacilitet 63.915 2.073
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 542 −13
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 349 49
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 145.248 12.540
5.1 Offentliga sektorn 136.888 12.527
5.2 Övriga skulder 8.360 13
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 208.006 −3.495
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.613 2.437
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 8.917 −1.395
8.1 Inlåning och övriga skulder 8.917 −1.395
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.446 0
10 Övriga skulder 164.581 −2.876
11 Värderegleringskonton 176.589 0
12 Eget kapital 71.967 0
Summa skulder 1.822.548 −6.886