Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 20. marca 2009

24. marec 2009

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 20. marca 2009, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 13 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata dveh centralnih bank Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih zmanjšalo za 2,4 milijarde EUR na 281 milijard EUR.

Izredne transakcije, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
18. mar. 2009 7-dnevna valutna zamenjava EUR/CHF za povečevanje likvidnosti v švicarskih frankih 34,8 mrd CHF 36,4 mrd CHF
19. mar. 2009 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 81,9 mrd USD 79,8 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko (ECB) in centralnima bankama Swiss National Bank in Federal Reserve System. Operacija valutne zamenjave EUR/CHF ni vplivala na neto stanje Eurosistema v tuji valuti.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 1,3 milijarde EUR na 289,5 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 0,5 milijarde EUR na 745,8 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 12,5 milijarde EUR na 136,9 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 2,8 milijarde EUR na 615,6 milijarde EUR. V sredo, 18. marca 2009, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 227,7 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 226,1 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 1,2 milijarde EUR (v primerjavi z 0,3 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 63,9 milijarde EUR (v primerjavi s 61,8 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 15,7 milijarde EUR na 228,6 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 217.625 −13
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 154.347 −925
2.1 Terjatve do MDS 13.217 −20
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 141.130 −905
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 143.600 −464
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 17.427 −2.909
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.427 −2.909
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 680.099 −696
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 226.066 −1.635
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 452.766 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 1.193 871
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 75 67
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 29.508 712
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 289.545 1.307
8 Dolg širše države v EUR 37.425 0
9 Druga sredstva 252.972 −3.898
Skupaj sredstva 1.822.548 −6.886
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 745.802 −535
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 293.029 −13.611
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 228.572 −15.671
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 63.915 2.073
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 542 −13
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 349 49
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 145.248 12.540
5.1 Širša država 136.888 12.527
5.2 Druge obveznosti 8.360 13
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 208.006 −3.495
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.613 2.437
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 8.917 −1.395
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 8.917 −1.395
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.446 0
10 Druge obveznosti 164.581 −2.876
11 Računi prevrednotenja 176.589 0
12 Kapital in rezerve 71.967 0
Skupaj obveznosti 1.822.548 −6.886