Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 20. marcu 2009

24. marca 2009

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 20. marca 2009 došlo k poklesu stavu zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 13 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnili dve centrálne banky Eurosystému (v súlade s Dohodou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch znížila o 2,4 mld. EUR na 281 mld. EUR.

Mimoriadne obchody nesúvisiace s operáciami menovej politiky

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
18. marca 2009 7-dňový menový swap na dodanie likvidity vo švajčiarskych frankoch (EUR/CHF) 34,8 mld. CHF 36,4 mld. CHF
19. marca 2009 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 81,9 mld. USD 79,8 mld. USD

Obchody na dodanie likvidity uskutočnil Eurosystém v rámci dočasných vzájomných menových dohôd (swapových liniek) medzi Európskou centrálnou bankou a Swiss National Bank a Federálnym rezervným systémom. Menový swap EUR/CHF nemal žiadny vplyv na čistú devízovú pozíciu Eurosystému.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 1,3 mld. EUR na 289,5 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa znížila o 0,5 mld. EUR na 745,8 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) stúpol o 12,5 mld. EUR na 136,9 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 2,8 mld. EUR na 615,6 mld. EUR. V stredu 18. marca 2009 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 227,7 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 226,1 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 1,2 mld. EUR (v porovnaní s 0,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 63,9 mld. EUR (v porovnaní so 61,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 15,7 mld. EUR na 228,6 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 217 625 −13
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 154 347 −925
2.1 Pohľadávky voči MMF 13 217 −20
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 141 130 −905
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 143 600 −464
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 427 −2 909
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 17 427 −2 909
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 680 099 −696
5.1 Hlavné refinančné operácie 226 066 −1 635
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 452 766 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 1 193 871
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 75 67
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 29 508 712
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 289 545 1 307
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 425 0
9 Ostatné aktíva 252 972 −3 898
Úhrn aktív 1 822 548 −6 886
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 745 802 −535
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 293 029 −13 611
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 228 572 −15 671
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 63 915 2 073
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 542 −13
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 349 49
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 145 248 12 540
5.1 Verejná správa 136 888 12 527
5.2 Ostatné záväzky 8 360 13
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 208 006 −3 495
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 613 2 437
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 8 917 −1 395
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 8 917 −1 395
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 446 0
10 Ostatné pasíva 164 581 −2 876
11 Účty precenenia 176 589 0
12 Kapitál a rezervy 71 967 0
Úhrn pasív 1 822 548 −6 886