Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 20 marca 2009 r.

24 marca 2009 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 20 marca 2009 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 13 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez dwa banki centralne Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 2,4 mld euro do poziomu 281 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich.

Transakcje nadzwyczajne niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
18 marca 2009 r. Swap walutowy EUR/CHF zasilający w płynność we frankach szwajcarskich, z terminem zapadalności 7 dni 34,8 mld CHF 36,4 mld CHF
19 marca 2009 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 81,9 mld USD 79,8 mld USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasowymi wzajemnymi umowami walutowymi (liniami swap) pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a bankiem centralnym Szwajcarii oraz Systemem Rezerwy Federalnej. Swap walutowy EUR/CHF nie miał wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów strefy euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 1,3 mld euro do poziomu 289,5 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 0,5 mld euro do poziomu 745,8 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 12,5 mld euro do poziomu 136,9 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 2,8 mld euro do poziomu 615,6 mld euro. W środę 18 marca 2009 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 227,7 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 226,1 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 1,2 mld euro (w porównaniu z 0,3 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 63,9 mld euro (w porównaniu z 61,8 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 15,7 mld euro do poziomu 228,6 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 217.625 −13
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 154.347 −925
2.1 Należności od MFW 13.217 −20
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 141.130 −905
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 143.600 −464
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.427 −2.909
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 17.427 −2.909
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 680.099 −696
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 226.066 −1.635
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 452.766 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 1.193 871
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 75 67
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 29.508 712
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 289.545 1.307
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.425 0
9 Pozostałe aktywa 252.972 −3.898
Aktywa razem 1.822.548 −6.886
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 745.802 −535
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 293.029 −13.611
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 228.572 −15.671
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 63.915 2.073
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 542 −13
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 349 49
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 145.248 12.540
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 136.888 12.527
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.360 13
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 208.006 −3.495
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.613 2.437
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 8.917 −1.395
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 8.917 −1.395
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.446 0
10 Pozostałe pasywa 164.581 −2.876
11 Różnice z wyceny 176.589 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 71.967 0
Pasywa razem 1.822.548 −6.886