Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 20 maart 2009

24 maart 2009

Posten die geen verband houden met monetaire beleidstransacties

In de week die eindigde op 20 maart 2009 was de daling van EUR 13 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop van goud door twee centrale banken van het Eurosysteem, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2004 in werking is getreden.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 2,4 miljard naar EUR 281 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en van in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties.

Bijzondere transacties die geen verband houden met monetaire beleidstransacties

Valutadatum Type transacties Vervallen bedrag Nieuw bedrag
18 maart 2009 7-daagse in Zwitserse frank luidende liquiditeitsverschaffende EUR/CHF-deviezenswap CHF 34,8 miljard CHF 36,4 miljard
19 maart 2009 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 81,9 miljard USD 79,8 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomsten (“swap lines”) van de Europese Centrale Bank met respectievelijk de Zwitserse nationale bank en het Federal Reserve System. De EUR/CHF-deviezenswaptransactie had geen effect op de nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 1,3 miljard naar EUR 289,5 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 0,5 miljard naar EUR 745,8 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 12,5 miljard naar EUR 136,9 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 2,8 miljard naar EUR 615,6 miljard. Op woensdag 18 maart 2009 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 227,7 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 226,1 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 1,2 miljard (vergeleken met EUR 0,3 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 63,9 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 61,8 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 15,7 miljard naar EUR 228,6 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 217.625 −13
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 154.347 −925
2.1 Vorderingen op het IMF 13.217 −20
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 141.130 −905
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 143.600 −464
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.427 −2.909
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.427 −2.909
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 680.099 −696
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 226.066 −1.635
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 452.766 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 1.193 871
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 75 67
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 29.508 712
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 289.545 1.307
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.425 0
9 Overige activa 252.972 −3.898
Totaal activa 1.822.548 −6.886
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 745.802 −535
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 293.029 −13.611
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 228.572 −15.671
2.2 Depositofaciliteit 63.915 2.073
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 542 −13
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 349 49
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 145.248 12.540
5.1 Overheid 136.888 12.527
5.2 Overige verplichtingen 8.360 13
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 208.006 −3.495
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.613 2.437
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 8.917 −1.395
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 8.917 −1.395
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.446 0
10 Overige passiva 164.581 −2.876
11 Herwaarderingsrekeningen 176.589 0
12 Kapitaal en reserves 71.967 0
Totaal passiva 1.822.548 −6.886