Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2009. gada 20. martā

2009. gada 24. martā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2009. gada 20. martā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 13 milj. euro, divām Eurosistēmas centrālajām bankām pārdodot zeltu (saskaņā ar Centrālo banku nolīgumu par zeltu, kas stājās spēkā 2004. gada 27. septembrī).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros rezultātā samazinājās par 2.4 mljrd. euro (līdz 281 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie ārkārtas darījumi

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2009. gada 18. marts Likviditāti palielinoša valūtas mijmaiņas operācija (EUR/CHF) Šveices frankos ar dzēšanas termiņu 7 dienas 34.8 mljrd. Šveices franku 36.4 mljrd. Šveices franku
2009. gada 19. marts Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 81.9 mljrd. ASV dolāru 79.8 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošus darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Šveices nacionālo banku un Federālo rezervju sistēmu. EUR/CHF valūtas mijmaiņas operācija neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 1.3 mljrd. euro (līdz 289.5 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.5 mljrd. euro (līdz 745.8 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 12.5 mljrd. euro (līdz 136.9 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 2.8 mljrd. euro (līdz 615.6 mljrd. euro). Trešdien, 2009. gada 18. martā galvenajai refinansēšanas operācijai 227.7 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 226.1 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 1.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.3 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 63.9 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 61.8 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 15.7 mljrd. euro (līdz 228.6 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 217,625 −13
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 154,347 −925
2.1 SVF debitoru parādi 13,217 −20
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 141,130 −905
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 143,600 −464
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17,427 −2,909
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17,427 −2,909
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 680,099 −696
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 226,066 −1,635
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 452,766 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 1,193 871
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 75 67
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 29,508 712
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 289,545 1,307
8 Valdības parāds euro 37,425 0
9 Pārējie aktīvi 252,972 −3,898
Kopā aktīvi 1,822,548 −6,886
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 745,802 −535
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 293,029 −13,611
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 228,572 −15,671
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 63,915 2,073
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 542 −13
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 349 49
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 145,248 12,540
5.1 Saistības pret valdību 136,888 12,527
5.2 Pārējās saistības 8,360 13
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 208,006 −3,495
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,613 2,437
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 8,917 −1,395
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 8,917 −1,395
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,446 0
10 Pārējās saistības 164,581 −2,876
11 Pārvērtēšanas konti 176,589 0
12 Kapitāls un rezerves 71,967 0
Kopā pasīvi 1,822,548 −6,886