SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 20. marts 2009

24. marts 2009

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 20. marts 2009, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 13 mio. euro. Faldet afspejlede to centralbanker i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 2,4 mia. euro til 281 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner samt likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar.

Ekstraordinære transaktioner uden relation til de pengepolitiske operationer

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
18. marts 2009 EUR/CHF-valutaswap med en løbetid på 7 dage til formidling af likviditet i schweiziske franc CHF 34,8 mia. CHF 36,4 mia.
19. marts 2009 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 81,9 mia. USD 79,8 mia.

De likviditetstilførende operationer blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Schweizerische Nationalbank og med Federal Reserve. EUR/CHF-valutaswappen havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 1,3 mia. euro til 289,5 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 0,5 mia. euro til 745,8 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 12,5 mia. euro til 136,9 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 2,8 mia. euro til 615,6 mia. euro. Onsdag den 18. marts 2009 udløb en primær markedsoperation på 227,7 mia. euro, og en ny på 226,1 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 1,2 mia. euro (mod 0,3 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 63,9 mia. euro (mod 61,8 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 15,7 mia. euro til 228,6 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 217.625 −13
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 154.347 −925
2.1 Tilgodehavender hos IMF 13.217 −20
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 141.130 −905
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 143.600 −464
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.427 −2.909
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.427 −2.909
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 680.099 −696
5.1 Primære markedsoperationer 226.066 −1.635
5.2 Langfristede markedsoperationer 452.766 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 1.193 871
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 75 67
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 29.508 712
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 289.545 1.307
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.425 0
9 Andre aktiver 252.972 −3.898
Aktiver i alt 1.822.548 −6.886
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 745.802 −535
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 293.029 −13.611
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 228.572 −15.671
2.2 Indlånsfacilitet 63.915 2.073
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 542 −13
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 349 49
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 145.248 12.540
5.1 Offentlig forvaltning og service 136.888 12.527
5.2 Andre forpligtelser 8.360 13
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 208.006 −3.495
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.613 2.437
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 8.917 −1.395
8.1 Indlån og andre forpligtelser 8.917 −1.395
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.446 0
10 Andre forpligtelser 164.581 −2.876
11 Revalueringskonti 176.589 0
12 Kapital og reserver 71.967 0
Passiver i alt 1.822.548 −6.886