Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 20. březnu 2009

24. března 2009

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 20. března 2009 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 13 mil. EUR prodeji zlata, který prováděly dvě centrální banky Eurosystému (podle Dohody centrálních bank o zlatě, jež vstoupila v platnost 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) klesl v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech o 2,4 mld. EUR na 281 mld. EUR.

Mimořádné transakce nesouvisející s operacemi měnové politiky

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
18. března 2009 měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích na poskytnutí likvidity ve švýcarských francích se splatností 7 dní 34,8 mld. CHF 36,4 mld. CHF
19. března 2009 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 81,9 mld. USD 79,8 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnými vzájemnými měnovými dohodami (swapovými linkami), které Evropská centrální banka uzavřela se Švýcarskou národní bankou a s Federálním rezervním systémem. Měnová swapová operace v eurech a švýcarských francích neměla žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 1,3 mld. EUR na 289,5 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) klesla o 0,5 mld. EUR na 745,8 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 12,5 mld. EUR na 136,9 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4) klesla o 2,8 mld. EUR na 615,6 mld. EUR. Ve středu 18. března 2009 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 227,7 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 226,1 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 1,2 mld. EUR (ve srovnání s 0,3 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 63,9 mld. EUR (ve srovnání se 61,8 mld. EUR během předchozího týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí klesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 15,7 mld. EUR na 228,6 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 217 625 −13
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 154 347 −925
2.1 Pohledávky za MMF 13 217 −20
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 141 130 −905
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 143 600 −464
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 427 −2 909
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 427 −2 909
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 680 099 −696
5.1 Hlavní refinanční operace 226 066 −1 635
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 452 766 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 1 193 871
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 75 67
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 29 508 712
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 289 545 1 307
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 425 0
9 Ostatní aktiva 252 972 −3 898
Aktiva celkem 1 822 548 −6 886
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 745 802 −535
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 293 029 −13 611
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 228 572 −15 671
2.2 Vkladová facilita 63 915 2 073
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 542 −13
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 349 49
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 145 248 12 540
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 136 888 12 527
5.2 Ostatní závazky 8 360 13
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 208 006 −3 495
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 613 2 437
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 8 917 −1 395
8.1 Vklady a ostatní závazky 8 917 −1 395
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 446 0
10 Ostatní pasiva 164 581 −2 876
11 Účty přecenění 176 589 0
12 Kapitál a rezervní fondy 71 967 0
Pasiva celkem 1 822 548 −6 886