Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 20 март 2009 г.

24 март 2009 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 13 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (т. I от активите) през седмицата, която приключва на 20 март 2009 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от две централни банки от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 2,4 млрд. евро до 281 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари.

Таблица 1.  Извънредни транзакции, несвързани с операции по паричната политика

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
18 март 2009 г. 7-дневен валутен суап в евро/швейцарски франкове за предоставяне на ликвидност в швейцарски франкове 34,8 млрд. швейцарски франка 36,4 млрд. швейцарски франка
19 март 2009 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 81,9 млрд. щатски долара 79,8 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временните реципрочни валутни споразумения (суап линии), сключени от Европейската централна банка с Швейцарската национална банка и със Системата на Федералния резерв. Валутната суап операция в евро/швейцарски франкове не се отрази на нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 1,3 млрд. евро до 289,5 млрд. евро. Банкнотите в обращение (т. I от пасивите) намаляват с 0,5 млрд. евро до 745,8 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) се увеличават с 12,5 млрд. евро до 136,9 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 2,8 млрд. евро до 615,6 млрд. евро. На 18 март 2009 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 227,7 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 226,1 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 1,2 млрд. евро (при 0,3 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 63,9 млрд. евро (при 61,8 млрд. евро през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.I от пасивите) се отчита спад от 15,7 млрд. евро до 228,6 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 217 625 −13
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 154 347 −925
2.1 Вземания от МВФ 13 217 −20
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 141 130 −905
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 143 600 −464
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 17 427 −2 909
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 427 −2 909
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 680 099 −696
5.1 Основни операции по рефинансиране 226 066 −1 635
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 452 766 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 1 193 871
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 75 67
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 29 508 712
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 289 545 1 307
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 37 425 0
9 Други активи 252 972 −3 898
Общо активи 1 822 548 −6 886
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 745 802 −535
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 293 029 −13 611
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 228 572 −15 671
2.2 Депозитно улеснение 63 915 2 073
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 542 −13
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 349 49
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 145 248 12 540
5.1 Сектор „Държавно управление“ 136 888 12 527
5.2 Други задължения 8 360 13
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 208 006 −3 495
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 613 2 437
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 8 917 −1 395
8.1 Депозити, салда и други задължения 8 917 −1 395
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 446 0
10 Други задължения 164 581 −2 876
11 Сметки за преоценка 176 589 0
12 Капитал и резерви 71 967 0
Общо пасиви 1 822 548 −6 886