Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 27 februari 2009

3 mars 2009

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 27 februari 2009 motsvarade minskningen på 214 miljon EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en nationell centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 35,1 miljarder EUR till 275,4 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i US-dollar. Torsdagen den 26 februari 2009 förföll en likvidiserande reverserad transaktion på 67,5 miljarder US-dollar och ersattes med en ny på 19,2 miljarder USD, med en löptid på 84 dagar. Samma dag förföll ytterligare en likvidiserande reverserad transaktion på 65,8 miljarder US-dollar och ersattes med en ny på 75,1 miljarder US-dollar, med en löptid på sju dagar. Den 26 februari 2009 avvecklades också en EUR/USD valutaswapptransaktion på 1,5 miljard USD, med en löptid på 84 dagar. Denna valutaswapptransaktion påverkade inte Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta. Alla USD-transaktioner genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) mellan ECB och Federal Reserve System. Onsdagen den 25 februari 2009 förföll en EUR/CHF valutaswapptransaktion på 33,5 miljarder CHF och ersattes med en ny på 35,4 miljarder CHF, med en löptid på sju dagar. Fredagen den 27 februari 2009 förföll en EUR/CHF valutaswapptransaktion på 0,7 miljarder CHF, med en löptid på 84 dagar. Dessa transaktioner genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) mellan ECB och Swiss National Bank. Transaktionerna påverkade inte Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta. Måndagen den 23 februari 2009 förföll en EUR/DKK valutaswapptransaktion på 26,2 miljarder DKK med en löptid på en månad och ersattes av en ny på 7,5 miljarder DKK, med en löptid på tre månader. Denna transaktion genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) mellan ECB och Danmarks Nationalbank.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 0,2 miljarder EUR till 285,3 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 2,9 miljarder EUR till 742,1 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 23,2 miljarder EUR till 128,9 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 23,4 miljarder EUR till 595,4 miljarder EUR. Onsdagen den 25 februari 2009 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 215,3 miljarder EUR och ersattes med en ny på 237,8 miljarder EUR. Torsdagen den 26 februari 2009 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 42,2 miljarder EUR och ersattes med en ny på 21,6 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 0,7 miljarder EUR (jämfört med 1,4 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 104,9 miljarder EUR (jämfört med 80 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som ett resultat av alla transaktioner minskade den aktuella ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (punkt 2.1 på skuldsidan) med 51,7 miljarder EUR till 191,7 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 217.779 −214
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 155.684 −3.641
2.1 Fordringar på IMF 13.119 −10
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 142.565 −3.631
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 134.654 −32.286
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 21.591 −143
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 21.591 −143
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 700.877 1.150
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 238.423 22.516
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 461.795 −20.544
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 652 −746
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 7 −75
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 27.497 −3.244
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 285.256 150
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.425 36
9 Övriga tillgångar 239.506 84
Summa tillgångar 1.820.268 −38.107
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 742.134 2.853
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 297.168 −27.174
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 191.697 −51.735
2.2 Inlåningsfacilitet 104.911 24.861
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 561 −300
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 276 −39
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 136.906 22.850
5.1 Offentliga sektorn 128.912 23.234
5.2 Övriga skulder 7.994 −383
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 202.561 −33.879
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet −279 26
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 9.810 −900
8.1 Inlåning och övriga skulder 9.810 −900
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.446 0
10 Övriga skulder 177.921 −1.900
11 Värderegleringskonton 176.589 0
12 Eget kapital 71.738 56
Summa skulder 1.820.268 −38.107

Kontakt för media