Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 27. februarja 2009

3. marec 2009

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 27. februarja 2009, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 214 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih zmanjšalo za 35,1 milijarde EUR na 275,4 milijarde EUR. V četrtek, 26. februarja 2009, je zapadla povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih v višini 67,5 milijarde USD, obenem je bila poravnana nova v višini 19,2 milijarde USD z zapadlostjo 84 dni. Istega dne je zapadla tudi povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih v višini 65,8 milijarde USD in poravnana je bila nova v višini 75,1 milijarde USD z zapadlostjo 7 dni. Prav tako v četrtek, 26. februarja 2009, je zapadla operacija valutne zamenjave EUR/USD v višini 1,5 milijarde USD z zapadlostjo 84 dni. Ta operacija valutne zamenjave ni vplivala na neto stanje Eurosistema v tuji valuti. Vse transakcije v ameriških dolarjih je Eurosistem izvedel na osnovi začasnega dogovora o povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko (ECB) in ameriško centralno banko Federal Reserve System. V sredo, 25. februarja 2009, je zapadla operacija valutne zamenjave EUR/CHF v višini 33,5 milijarde CHF in poravnana je bila nova v višini 35,4 milijarde CHF z zapadlostjo 7 dni. V petek, 27. februarja 2009, je zapadla operacija valutne zamenjave EUR/CHF v višini 0,7 milijarde CHF z zapadlostjo 84 dni. Te operacije je Eurosistem izvedel na osnovi začasnega dogovora o povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med ECB in centralno banko Swiss National Bank in niso vplivale na neto stanje Eurosistema v tuji valuti. V ponedeljek, 23. februarja 2009, je zapadla operacija valutne zamenjave EUR/DKK v višini 26,2 milijarde DKK z zapadlostjo en mesec in obenem je bila poravnana nova v višini 7,5 milijarde DKK z zapadlostjo tri mesece. To operacijo je Eurosistem izvedel na osnovi začasnega dogovora o povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med ECB in centralno banko Danmarks Nationalbank.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 0,2 milijarde EUR na 285,3 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 2,9 milijarde EUR na 742,1 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 23,2 milijarde EUR na 128,9 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 23,4 milijarde EUR na 595,4 milijarde EUR. V sredo, 25. februarja 2009, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 215,3 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 237,8 milijarde EUR. V četrtek, 26. februarja 2009, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 42,2 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 21,6 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,7 milijarde EUR (v primerjavi z 1,4 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 104,9 milijarde EUR (v primerjavi z 80 milijard EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 51,7 milijarde EUR na 191,7 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 217.779 −214
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 155.684 −3.641
2.1 Terjatve do MDS 13.119 −10
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 142.565 −3.631
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 134.654 −32.286
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 21.591 −143
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 21.591 −143
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 700.877 1.150
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 238.423 22.516
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 461.795 −20.544
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 652 −746
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 7 −75
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 27.497 −3.244
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 285.256 150
8 Dolg širše države v EUR 37.425 36
9 Druga sredstva 239.506 84
Skupaj sredstva 1.820.268 −38.107
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 742.134 2.853
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 297.168 −27.174
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 191.697 −51.735
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 104.911 24.861
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 561 −300
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 276 −39
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 136.906 22.850
5.1 Širša država 128.912 23.234
5.2 Druge obveznosti 7.994 −383
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 202.561 −33.879
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti −279 26
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 9.810 −900
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 9.810 −900
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.446 0
10 Druge obveznosti 177.921 −1.900
11 Računi prevrednotenja 176.589 0
12 Kapital in rezerve 71.738 56
Skupaj obveznosti 1.820.268 −38.107
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije