Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 27. februáru 2009

3. marca 2009

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 27. februára 2009 došlo k poklesu stavu zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 214 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade s Dohodou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a refinančných operácií v amerických dolároch znížila o 35,1 mld. EUR na 275,4 mld. EUR. Vo štvrtok 26. februára 2009 bol splatný reverzný refinančný obchod v amerických dolároch v objeme 67,5 mld. USD a bol vyrovnaný ďalší v objeme 19,2 mld. USD so splatnosťou 84 dní. V ten istý deň bol splatný aj ďalší reverzný refinančný obchod v hodnote 65,8 mld. USD a bol vyrovnaný nový v objeme 75,1 mld. USD so splatnosťou sedem dní. Vo štvrtok 26. februára 2009 bol splatný aj menový swap v amerických dolároch (EUR/USD) v hodnote 1,5 mld. USD so splatnosťou 84 dní. Na čistú devízovú pozíciu Eurosystému tento menový swap nemal žiadny vplyv. Eurosystém všetky uvedené obchody v amerických dolároch uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou (ECB) a Federálnym rezervným systémom. V stredu 25. februára 2009 bol splatný menový swap vo švajčiarskych frankoch (EUR/CHF) v hodnote 33,5 mld. CHF a bol vyrovnaný ďalší vo výške 35,4 mld. CHF so splatnosťou sedem dní. V piatok 27. februára 2009 bol splatný menový swap vo švajčiarskych frankoch (EUR/CHF) vo výške 0,7 mld. CHF so splatnosťou 84 dní. Eurosystém tieto operácie uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi ECB a Swiss National Bank, pričom čistú devízovú pozíciu Eurosystému nijako neovplyvnili. V pondelok 23. februára 2009 bol splatný menový swap v dánskych korunách (EUR/DKK) vo výške 26,2 mld. DKK so splatnosťou jeden mesiac a bol vyrovnaný ďalší vo výške 7,5 mld. DKK so splatnosťou tri mesiace. Eurosystém túto operáciu uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi ECB a Danmarks Nationalbank.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 0,2 mld. EUR na 285,3 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 2,9 mld. EUR na 742,1 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) vzrástol o 23,2 mld. EUR na 128,9 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 23,4 mld. EUR na 595,4 mld. EUR. V stredu 25. februára 2009 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 215,3 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 237,8 mld. EUR. Vo štvrtok 26. februára 2009 bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia vo výške 42,2 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 21,6 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,7 mld. EUR (v porovnaní s 1,4 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 104,9 mld. EUR (v porovnaní s 80 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 51,7 mld. EUR na 191,7 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 217 779 −214
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 155 684 −3 641
2.1 Pohľadávky voči MMF 13 119 −10
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 142 565 −3 631
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 134 654 −32 286
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 21 591 −143
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 21 591 −143
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 700 877 1 150
5.1 Hlavné refinančné operácie 238 423 22 516
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 461 795 −20 544
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 652 −746
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 7 −75
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 27 497 −3 244
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 285 256 150
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 425 36
9 Ostatné aktíva 239 506 84
Úhrn aktív 1 820 268 −38 107
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 742 134 2 853
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 297 168 −27 174
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 191 697 −51 735
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 104 911 24 861
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 561 −300
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 276 −39
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 136 906 22 850
5.1 Verejná správa 128 912 23 234
5.2 Ostatné záväzky 7 994 −383
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 202 561 −33 879
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene −279 26
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 9 810 −900
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 9 810 −900
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 446 0
10 Ostatné pasíva 177 921 −1 900
11 Účty precenenia 176 589 0
12 Kapitál a rezervy 71 738 56
Úhrn pasív 1 820 268 −38 107

Kontakt pre médiá