Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 27 lutego 2009 r.

3 marca 2009 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 27 lutego 2009 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 214 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 35,1 mld euro do poziomu 275,4 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zapewniających płynność w dolarach amerykańskich. W czwartek 26 lutego 2009 r. przypadł termin zapadalności odwracalnej transakcji zapewniającej płynność w dolarach amerykańskich w wysokości 67,5 mld USD oraz nastąpiło rozliczenie nowej transakcji w wysokości 19,2 mld USD, z terminem zapadalności 84 dni. Tego samego dnia przypadł także termin zapadalności odwracalnej transakcji zapewniającej płynność w dolarach amerykańskich w wysokości 65,8 mld USD oraz nastąpiło rozliczenie nowej transakcji w wysokości 75,1 mld USD, z siedmiodniowym terminem zapadalności. Również w czwartek 26 lutego 2009 r. przypadł termin zapadalności swapa walutowego EUR/USD na kwotę 1,5 mld USD, z terminem zapadalności 84 dni. Swap ten nie miał wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych. Powyższe transakcje denominowane w dolarach amerykańskich zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym (EBC) a Systemem Rezerwy Federalnej. W środę 25 lutego 2009 r. przypadł termin zapadalności swapa walutowego EUR/CHF na kwotę 33,5 mld CHF oraz nastąpiło rozliczenie nowego swapa na kwotę 35,4 mld CHF, z siedmiodniowym terminem zapadalności. W piątek 27 lutego 2009 r. przypadł termin zapadalności swapa walutowego EUR/CHF na kwotę 0,7 mld CHF, z terminem 84 dni. Transakcje te zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) pomiędzy EBC a bankiem centralnym Szwajcarii i nie miały wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych. W poniedziałek 23 lutego 2009 r. przypadł termin zapadalności swapa walutowego EUR/DKK na kwotę 26,2 mld DKK, z jednomiesięcznym terminem zapadalności, oraz nastąpiło rozliczenie nowego swapa na kwotę 7,5 mld DKK, z trzymiesięcznym terminem zapadalności. Transakcja ta została przeprowadzona przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) pomiędzy EBC a bankiem centralnym Danii (Danmarks Nationalbank).

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów strefy euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 0,2 mld euro do poziomu 285,3 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 2,9 mld euro do poziomu 742,1 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 23,2 mld euro do poziomu 128,9 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 23,4 mld euro do poziomu 595,4 mld euro. W środę 25 lutego 2009 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 215,3 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 237,8 mld euro. W czwartek 26 lutego 2009 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 42,2 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 21,6 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,7 mld euro (w porównaniu z 1,4 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 104,9 mld euro (w porównaniu z 80 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 51,7 mld euro do poziomu 191,7 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 217.779 −214
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 155.684 −3.641
2.1 Należności od MFW 13.119 −10
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 142.565 −3.631
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 134.654 −32.286
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 21.591 −143
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 21.591 −143
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 700.877 1.150
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 238.423 22.516
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 461.795 −20.544
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 652 −746
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 7 −75
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 27.497 −3.244
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 285.256 150
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.425 36
9 Pozostałe aktywa 239.506 84
Aktywa razem 1.820.268 −38.107
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 742.134 2.853
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 297.168 −27.174
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 191.697 −51.735
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 104.911 24.861
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 561 −300
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 276 −39
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 136.906 22.850
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 128.912 23.234
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.994 −383
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 202.561 −33.879
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych −279 26
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 9.810 −900
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 9.810 −900
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.446 0
10 Pozostałe pasywa 177.921 −1.900
11 Różnice z wyceny 176.589 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 71.738 56
Pasywa razem 1.820.268 −38.107
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami