Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 27 februari 2009

3 maart 2009

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 27 februari 2009 was de daling van EUR 214 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2004 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 35,1 miljard naar EUR 275,4 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en van in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties. Op donderdag 26 februari 2009 verviel een in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop van USD 67,5 miljard en werd een nieuwe transactie van USD 19,2 miljard, met een looptijd van 84 dagen, verrekend. Op dezelfde dag verviel een verdere in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop van USD 65,8 miljard en werd een nieuwe transactie van USD 75,1 miljard, met een looptijd van 7 dagen, verrekend. Op donderdag 26 februari 2009 werd verder een EUR/USD-deviezenswaptransactie van USD 1,5 miljard, met een looptijd van 84 dagen, verrekend. Deze deviezenswaptransactie had geen effect op de nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta. Alle in Amerikaanse dollar luidende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) tussen de Europese Centrale Bank (ECB) en het Federal Reserve System. Op woensdag 25 februari 2009 verviel een EUR/CHF-deviezenswaptransactie van CHF 33,5 miljard en werd een nieuwe transactie van CHF 35,4 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend. Op vrijdag 27 februari 2009 werd een EUR/CHF-deviezenswaptransactie van CHF 0,7 miljard, met een looptijd van 84 dagen, verrekend. Deze transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) tussen de ECB en de Zwitserse nationale bank en hadden geen effect op de nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta. Op maandag 23 februari 2009 verviel een EUR/DKK-deviezenswaptransactie van DKK 26,2 miljard, met een looptijd van een maand, en werd een nieuwe transactie van DKK 7,5 miljard, met een looptijd van drie maanden, verrekend. Deze transactie werd door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) tussen de ECB en Danmarks Nationalbank.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 0,2 miljard naar EUR 285,3 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 2,9 miljard naar EUR 742,1 miljard. De Verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 23,2 miljard naar EUR 128,9 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 23,4 miljard naar EUR 595,4 miljard. Op woensdag 25 februari 2009 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 215,3 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 237,8 miljard verrekend. Op donderdag 26 februari 2009 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 42,2 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 21,6 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,7 miljard (vergeleken met EUR 1,4 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 104,9 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 80 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 51,7 miljard naar EUR 191,7 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 217.779 −214
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 155.684 −3.641
2.1 Vorderingen op het IMF 13.119 −10
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 142.565 −3.631
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 134.654 −32.286
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 21.591 −143
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 21.591 −143
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 700.877 1.150
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 238.423 22.516
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 461.795 −20.544
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 652 −746
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 7 −75
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 27.497 −3.244
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 285.256 150
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.425 36
9 Overige activa 239.506 84
Totaal activa 1.820.268 −38.107
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 742.134 2.853
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 297.168 −27.174
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 191.697 −51.735
2.2 Depositofaciliteit 104.911 24.861
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 561 −300
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 276 −39
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 136.906 22.850
5.1 Overheid 128.912 23.234
5.2 Overige verplichtingen 7.994 −383
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 202.561 −33.879
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta −279 26
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 9.810 −900
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 9.810 −900
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.446 0
10 Overige passiva 177.921 −1.900
11 Herwaarderingsrekeningen 176.589 0
12 Kapitaal en reserves 71.738 56
Totaal passiva 1.820.268 −38.107
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media