Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2009. gada 27. februārī

2009. gada 3. martā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2009. gada 27. februārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 214 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar Centrālo banku nolīgumu par zeltu, kas stājās spēkā 2004. gada 27. septembrī).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros rezultātā samazinājās par 35.1 mljrd. euro (līdz 275.4 mljrd. euro). Ceturtdien, 2009. gada 26. februārī likviditāti palielinošam reversajam darījumam 67.5 mljrd. ASV dolāru apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgts jauns darījums 19.2 mljrd. ASV dolāru apmērā ar dzēšanas termiņu 84 dienas. Tajā pašā dienā vēl vienam likviditāti palielinošam reversajam darījumam 65.8 mljrd. ASV dolāru apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgts jauns darījums 75.1 mljrd. ASV dolāru apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas. Ceturtdien, 2009. gada 26. februārī arī valūtas mijmaiņas operācijai (EUR/USD) 1.5 mljrd. ASV dolāru apmērā ar dzēšanas termiņu 84 dienas pienāca dzēšanas termiņš. Šīs valūtas mijmaiņas operācija neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju. Visus ASV dolāros denominētos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku (ECB) un Federālo rezervju sistēmu. Trešdien, 2009. gada 25. februārī valūtas mijmaiņas operācijai (EUR/CHF) 33.5 mljrd. Šveices franku apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna operācija 35.4 mljrd. Šveices franku apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas. Piektdien, 2009. gada 27. februārī valūtas mijmaiņas operācijai (EUR/CHF) 0.7 mljrd. Šveices franku apmērā ar dzēšanas termiņu 84 dienas pienāca dzēšanas termiņš. Eurosistēma veica šīs operācijas saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp ECB un Šveices Nacionālo banku, un tā neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju. Pirmdien, 2009. gada 23. februārī valūtas mijmaiņas operācijai (EUR/DKK) 26.2 mljrd. Dānijas kronu apmērā, kuras dzēšanas termiņš bija 1 mēnesis, pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna operācija 7.5 mljrd. Dānijas kronu apmērā ar dzēšanas termiņu 3 mēneši. Eurosistēma veica šo operāciju saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos (mijmaiņas darījumu līniju) starp ECB un Danmarks Nationalbank.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 0.2 mljrd. euro (līdz 285.3 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 2.9 mljrd. euro (līdz 742.1 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 23.2 mljrd. euro (līdz 128.9 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 23.4 mljrd. euro (līdz 595.4 mljrd. euro). Trešdien, 2009. gada 25. februārī galvenajai refinansēšanas operācijai 215.3 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 237.8 mljrd. euro apmērā. Ceturtdien, 2009. gada 26. februārī ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 42.2 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 21.6 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.7 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 1.4 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 104.9 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 80 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 51.7 mljrd. euro (līdz 191.7 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 217,779 −214
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 155,684 −3,641
2.1 SVF debitoru parādi 13,119 −10
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 142,565 −3,631
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 134,654 −32,286
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 21,591 −143
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 21,591 −143
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 700,877 1,150
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 238,423 22,516
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 461,795 −20,544
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 652 −746
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 7 −75
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 27,497 −3,244
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 285,256 150
8 Valdības parāds euro 37,425 36
9 Pārējie aktīvi 239,506 84
Kopā aktīvi 1,820,268 −38,107
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 742,134 2,853
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 297,168 −27,174
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 191,697 −51,735
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 104,911 24,861
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 561 −300
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 276 −39
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 136,906 22,850
5.1 Saistības pret valdību 128,912 23,234
5.2 Pārējās saistības 7,994 −383
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 202,561 −33,879
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem −279 26
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9,810 −900
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 9,810 −900
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,446 0
10 Pārējās saistības 177,921 −1,900
11 Pārvērtēšanas konti 176,589 0
12 Kapitāls un rezerves 71,738 56
Kopā pasīvi 1,820,268 −38,107
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem